Eivind Selvig

cand. scient.

Eivind

er cand.scient. i geologi fra Universitetet i Oslo og har i mer enn 20 år arbeidet med klima- og energiutfordringer samt andre luftforurensninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Han har i denne sammenheng vært prosjektleder for en rekke analyser og utredninger samt utvikling av beregningsmodellen www.klimagassregnskap.no. Han har gitt betydelige bidrag til en rekke sentrale tiltaksanalyser, handlingsplaner og statlige programmer; blant annet Nasjonale klimatiltaksanalyser i 2000, 2005, 2010 (Klimakur 2020), Nasjonale tiltaksanalyser for reduksjon av NOX, SO2 og nmVOC, Tiltaksanalyse for lokal luftkvalitet i Oslo, Klima- og energiplan for Osloregionen og blant annet de statlige programmene Framtidens Byer og FutureBuilt.

Eivind har tidligere arbeidet ved Senter for Utvikling og Miljø (Universitetet i Oslo), Direktoratet for Naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn (nå Klif) og siden 1999 i Civitas. Med mer enn 20 års erfaring fra forskning, utredning og forvaltning har han et bredt kontaktnett og benyttes flittig som foredragsholder.

 

eivind.selvig@civitas.no  |  +47 920 86 798

Spør meg om

Klima- og energi

Regional luftforurensning

Lokal luftforurensning og luftkvalitet

Støy

Vassdragsforvaltning og kraftproduksjon

Miljøkostnader

Metodeutvikling

 

 

“Klimaet kan reddes, men ett enkelt sesam-sesam finnes ikke.
Jeg vet om mange”

FOR EKSEMPEL

 

 

Klimagassregnskap.no

Dette er en gratis web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Modellen gir muligheten til å beregne byggets klimaspor eller karbonfotavtrykk, en livsløpsberegning. Den store styrken til modellen er det helhetlige perspektivet der bygget er satt som sentrum for beregningene.

 

Les mer om modellen, om prosjekter som har tatt den i bruk, lag deg brukerkonto og ta den i bruk selv her:

 

klimagassregnskap.no 

 

Eivind har i arbeidet samordnet og organisert flere arbeidsgrupper med representanter for flere kommuner og alle regionale etater.

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?

 •  

  Flere strategiske grep kan gjøre det lokale klimaarbeidet mer effektivt i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Potensialet for klimagassreduksjoner er stort, men det er en rekke barrierer som må forseres. Civitas, Cicero og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet rapporten «Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak».

  Hvor mye og hva slags tiltak kan kommunesektoren bidra til å utløse? Hvilke utslippsreduksjoner og mulige klimatiltak utløses eventuelt ikke av dagens virkemidler? Dersom det er potensial for at kommunene kan bidra til å utløse større klimagassreduksjoner enn de gjør i dag, hvilke barrierer hindrer dem?

  Hvilke tiltak en kommune å fokusere på påvirkes blant annet av om det kommunens utslippsregnskap kun baseres på direkte utslipp eller også på indirekte utslipp. Sistnevnte retter oppmerksomheten mot hvordan forbruk av varer og tjenester bidrar til utslipp uavhengig av hvor utslippet skjer – i kommunen, i Norge eller andre land. De to inngangene generere ulike og supplerende klimapolitiske dagsordener, og ulik innretning på tiltak og virkemidler.

  Vårt estimat av potensial for klimagassreduksjoner av direkte utslipp der kommunene har sterk påvirkning, er samlet sett ca 1,9–2,5 mill tonn CO2-ekvivalenter per år.

  Vurderes potensialet med utgangspunkt i både direkte og indirekte utslipp forårsaket av kommunesamfunnets forbruk, er vårt estimat at det gjennom kommunenes arbeid er et potensial for klimagassreduksjoner på 13–26 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år.

  Last ned rapporten her og les mer om beregningene, barrierene og hvordan potensialet kan utløses.

   

  Type prosjekt

  Forskning og utredning

  Oppdragsgiver

  Miljødirektoratet

  Tidsrom

  2017–2018

  Nøkkeltall

  0,5 mill. kr.

  Civitas' rolle

  Utfører

  Civitas' medarbeider

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Cicero og Vestlandsforskning

Nytt regjeringskvartal:
Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
samt prinsipper for byform og miljø

ILLUSTRASJON: BLOM ASA 2014

 •  

  På oppdrag fra Statsbygg har Civitas, i samarbeid med Nordic Office of Architecture og Multiconsult, utarbeidet en statlig reguleringsplan for gjenreisning av regjeringskvartalet.

  Civitas har vært fagansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, miljøambisjoner, oppfølging av ytre miljø og har bidratt i utforming av byformprinsipper og løsningen for området.

  Regjeringen har lagt premissene for løsningene, blant annet at alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal innpasses i området, hensynet til bevaring, riving og nybygg samt omlegging av Ring 1.

  Målet for planen og løsningen har vært å legge til rette for et fremtidig regjeringskvartal med lavt klimagassfotavtrykk og andre miljøbelastninger, integrerte sikkerhetstiltak i byrommene samt bygninger og anlegg som er inviterende for byens befolkning og besøkende.

  Den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning samt utforming av byplangrep og miljøambisjoner.

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017

  Nøkkeltall

  Ca. 100 dekar planområde.

  Om lag 110.000 kvm BRA nybygg.

  Om lag 5.700 arbeidsplasser.

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  Miljørådgiver

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Selvig

  Reidun Rimberg

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rolv Lea

  Erik Berge

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Forsvarsbygg

Partner i FME ZEN:
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer

ILLUSTRASJON: SNØHETTA

 •  

  Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) – skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder. Visjonen er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser"

  NTNU og Sintef leder programmet. Civitas er partner i programmet og skal sammen med kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere planlegge, utvikle og drifte områder uten (svært lave) klimagassutslipp. Lave utslipp fra blant annet materialer, transport og energibruk skal sammen med lokal fornybar energiproduksjon gi null utslipp av klimagasser gjennom livsløpet.

  Det skal i forsknings- og utviklingsprogrammet blant annet:

  • Utvikles verktøy for prosjektering og planlegging nullutslippsområder
  • Skapes nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet.
  • Utvikles teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikles verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Bygge 7 pilotpområder for utprøving av verktøy, modeller, teknologier og løsninger

  Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.

   

  Type prosjekt

  Forsknings- og utviklingsprogram

  Oppdragsgiver

  Forskningsrådet og
  200 mill kr egenfinansiering

  Tidsrom

  2017–2025

  Nøkkeltall

  200 mill kr over 8 år

  7 pilotområder

  6 arbeidspakker

  Civitas' rolle

  Partner

  Civitas' medarbeidere

  Alle vil bli involvert

  Samarbeidspartnere

  NTNU
  Sintef
  En rekke kommuner
  Aktører i privat sektor

Campus Evenstad i Østerdalen:
Et nullutslippsbygg i massivtre

FOTOS: EIVIND SELVIG

 •  

  Campus Evenstad er en del av høyskolen i Hedmark. Byggeprosjektet er et nytt undervisnings- og kontorbygg. Statsbygg som byggherre etablerte tidlig målet om å prøve ut bruk av massivtre og et nullutslippskonsept. Null klimagassutslipp gjennom livsløpet der utslipp knyttet til materialer i bygget, byggefasen, energibruk i drift og egenproduksjon av energi inngår i regnestykket. Definisjonen ZEB-COM ble lagt til grunn for systemavgrensningene: Zero Emission Building – Construction, Operation and Materials.

  Prosjektet er et pilotprosjekt i forskningsprogrammet ZEB og videreføres som et pilotprosjekt i forskningsprogrammet ZEN, nullutslipps nabolag.

  Civitas ved Eivind Selvig har koordinert utvikling av metodikk, systemavgrensninger og dokumentasjon for klimagassberegninger samt rådgivning om valg av løsninger og materialer.

  Modellen klimagassregnskap.no, utviklet av Civitas m.fl. på oppdrag fra Statsbygg, er benyttet i idé og skissefase, forprosjekt og ved dokumentasjon av oppnådd resultat. Asplan Viak har i samarbeid med Civitas utført vurderinger av en rekke konsepter, løsninger og alternative bygningsdetaljer. ZEB/Sintef byggforsk har i utviklet en regnearkmodell som er brukt i beregningene og dokumentasjonen av det ferdige bygget.

  Prosjektet har oppnådd ZEB-COM balanse og er ved ferdigstilling det eneste bygget i sitt slag i Norge som tilfredsstiller ZEB-COM ambisjonsnivået.

   

  Type prosjekt

  Byggeprosjekt

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017 (ZEB-pilot)

  Nøkkeltall

  Om lag 1.200 kvm BRA

  Null utslipp av klimagasser i et livsløpsperspektiv
  jamfør definisjonen ZEB-COM

  Civitas' rolle

  Miljørådgiver,
  hovedansvarlig for klimagassberegninger og vurderinger

  Civitas' medarbeider

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Arkitekt Ola Roald Entreprenør ØM Fjeld

  Rådgivende ingeniør
   Asplan Viak

Erfaringer med
bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg

 •  

  Civitas med samarbeidspartnere ble engasjert for å innhente erfaringer fra drift av lavenergi- og passivhus yrkesbygg. Oppgaven var todelt.

  For det første skulle det utvikles en metodikk for analyse av forholdet mellom planlagt og faktisk inneklima og energibruk. For det andre skulle metodikken testes ved å innhente og analysere erfaringsdata fra 10 bygg. Det skulle undersøkes om det oppstår konflikt mellom ønsket om lav energibruk og godt inneklima og om det var vesentlige avvik mellom prosjektert og faktisk energibruk. Et viktig spørsmål var hvorvidt det var nødvendig å ta spesielle hensyn for å sikre godt inneklima når forskriftenes krav til lav energibruk skjerpes.

  Ved testing av hypoteser og delproblemstillinger på de utvalgte byggene, ble Ørebrometoden benyttet for å undersøke brukernes tilfredshet med inneklima. Videre ble driftspersonalet intervjuet, og energibruksdata for byggene ble innhentet.

  Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne i store trekk er fornøyde med byggene. Det gis en rekke positive tilbakemeldinger fra brukerne av byggene, men også noen negative. Noen bygg hadde problemer med tekniske løsninger og leveranser, og de manglet til dels dokumentasjon og måledata. Mulige negative bruks- og inneklima-konsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedrings-potensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.

  Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Civitas, der Civitas i tillegg til å være utførende også hadde prosjektlederrollen. SINTEF hadde spesielt ansvar for bruk av Ørebrometoden.

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og regionaldepartementet,

  Miljøverndepartementet

  Tidsrom

  Høsten 2013

  Nøkkeltall

  Verdi 700 000 kr.

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse og utredning

  Civitas’ medarbeidere

  Eivind Selvig

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  SINTEF

  Miljøanalyse

  Tiny Mesh

Miljørapportering for kjøpesentre:
Energibruk – klimagassutslipp – avfall – HMS

 •  

  Sektor Gruppen  eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene for bygg og aktiviteter generert i bygg.

  De registrerer og rapporterer ut over gjeldende krav i et målrettet arbeid for å redusere energibruk, klimagassutslipp og mengden usortert avfall. Foruten energibruk inkluderer regnskapet klimagassutslipp, trafikk generert av besøkende, ansatte, varetransport og transport av avfall. De rapporterer også på sykefravær og brannvern- og førstehjelpskurs, samt status på alle planlagte og gjennomførte tiltak.

  Civitas har utarbeidet en modell for å samle inn data og gjøre beregninger på miljøtemaene. Videre har vi utarbeidet et rapporteringssystem med mal for kvartalsvise og årlige miljørapporter. Vi  står for både utarbeidelsen og kvalitetssikringen av rapportene, samt løpende utvikling og forbedring av mal og innhold.

  Type prosjekt

  Miljøanalyser

  Oppdragsgiver

  Sektor Eiendom AS

  Tidsrom

  2011–

  Nøkkeltall

  35 kjøpesentre,

  totalt 970 000 kvm

  Civitas’ rolle

  Rådgiver, prosessleder, utreder

  Civitas’ medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Evotek AS

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.