Elin Enlid

sivilingeniør

Elin

jobber med energi og miljø på flere nivå. I byggeprosjekter bistår hun med miljøprogrammer, klimagassregnskap, integrert energidesign, energiberegninger (SIMIEN), materialrådgivning og energiprogrammer for større byggeiere.

I plansaker jobber hun med styring av konsekvensutredninger og med miljøprogrammer. Hun har hatt koordinator- og styringsansvar for konsekvens-utredninger i flere komplekse reguleringssaker. Hun har et godt overblikk og evne til å holde oversikt over de mange tekniske, planfaglige og miljømessige krav og mål som stilles i store prosjekter.

Elin er BREEAM NOR – Akkreditert Profesjonell (AP).

 

elin.enlid@civitas.no  |  +47 901 32 348

Spør meg om

Miljøprogrammer

Klimagassregnskap

Energieffektive bygg

Energiberegninger

Energioppfølgingssystemer

Inneklima

Miljøvennlig materialbruk

Konsekvensutredninger

Prosjektledelse

Utbyggingsavtaler

ROS-analyser

BREEAM

 

 

FOR EKSEMPEL

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstadsletta. Reguleringsplanen legger til rette for en etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, samt nærsenter og barnehage. Viktige tema som berøres er naturmangfold, grønnstruktur og landskapsvern, trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet, og støy.

  Områdereguleringsplanen utarbeides på vegne av fire grunneiere innenfor planområdet og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet. For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. I tillegg har Civitas utarbeidet et omfattende kvalitetsprogram for byggefasen.

  Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.

  Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn vinteren 2017. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at det kan innsendes rammesøknader straks planen er vedtatt.

   

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Bergerveien 12 AS

  Bergerveien 24 AS

  JM AS

  Sandekra AS

  Tidsrom

  2013–2017

  Nøkkeltall

  190 dekar planområde

  1650 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Ansvar for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Reidun Rimberg

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Marit Øhrn Langslet
  Erik Berge

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture

  White Arkitekter

  HRTB Arkitekter

  Tom Edvardsen Arkitekter AS

  Arcasa Arkitekter

  Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

  Multiconsult

  Norsam

  Biofokus
  Asplan Viak
  med flere

   

Skårer syd, Lørenskog:
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: VISMO / DARK ARKITEKTER

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for gjennomføring av områderegulering med konsekvensutredning på Skårer Syd i Lørenskog. Områderegulering er formelt kommunens oppgave, men loven åpner for at det inngås avtale om at grunneierne kan stå for gjennomføringen av reguleringen i samarbeid med kommunen. Reguleringen hadde detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at neste steg vil være rammesøknad.

  Planområdet har fire ulike grunneiere, med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med grunneiergruppen, Lørenskog kommune og Dark arkitekter, bistått med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for den enkelte grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt til konsekvensutredningen, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området. Videre har vi utarbeidet konsekvensutredning, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

  Som en konsekvens av reguleringen er det også utarbeidet en utbyggingsavtale og en grunneieravtale for området. Også her har Civitas bistått for å komme frem til omforente løsninger for blant annet fordeling av kostnader og ansvar for etablering av infrastruktur i området.

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Grunneiergruppen:

  Sindre Eiendom AS,

  Losbyveien 1 AS,

  Lørenskog kommune,

  Blomsterringen AS.

  Tidsrom

  2012–2014

  Nøkkeltall

  Ca. 90 dekar

  Ca. 1250 nye boliger

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Civitas’ medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Sentrale samarbeidspartnere

  Dark arkitekter

Kanalbyen, Kristiansand:
Program for miljøvennlig utbygging

ILLUSTRASJON: A-LAB

 •  

  Fra 1920-tallet og fram til i dag har området vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Nå skal det bli boliger, næringslokaler og offentlige byrom med torg og parker.

  Første del av miljøprogrammet tar for seg hvordan miljøarbeidet skal organiseres. Her beskriver vi hvordan miljømålene skal forankres i styrende organer, og hvordan ansvaret for å nå miljømålene skal videreføres i kontrakter med tomtekjøpere og entreprenører. Videre hvordan en skal følge opp og rapportere resultatene systematisk.

  Miljøprogrammets andre del tallfester mål for tolv miljøområder. De spenner fra tradisjonelle tema som ren grunn og rent vann, til det høyaktuelle ønsket om å sikre lave klimagassutslipp.

  Civitas har generelle opplegg for slike miljøprogram. Men alle prosjekter og steder har særtrekk som det er nødvendig å ta hensyn til. Det gjorde vi også her i Kanalbyen.

  Type prosjekt

  Miljøprogram

  Oppdragsgiver

  Kanalbyen utvikling AS

  Tidsrom

  2012

  Civitas’ rolle

  Utarbeidet miljøprogrammet

  Civitas’ medarbeidere

  Elin Enlid

  Asbjørg Næss

Erfaringer med
bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg

 •  

  Civitas med samarbeidspartnere ble engasjert for å innhente erfaringer fra drift av lavenergi- og passivhus yrkesbygg. Oppgaven var todelt.

  For det første skulle det utvikles en metodikk for analyse av forholdet mellom planlagt og faktisk inneklima og energibruk. For det andre skulle metodikken testes ved å innhente og analysere erfaringsdata fra 10 bygg. Det skulle undersøkes om det oppstår konflikt mellom ønsket om lav energibruk og godt inneklima og om det var vesentlige avvik mellom prosjektert og faktisk energibruk. Et viktig spørsmål var hvorvidt det var nødvendig å ta spesielle hensyn for å sikre godt inneklima når forskriftenes krav til lav energibruk skjerpes.

  Ved testing av hypoteser og delproblemstillinger på de utvalgte byggene, ble Ørebrometoden benyttet for å undersøke brukernes tilfredshet med inneklima. Videre ble driftspersonalet intervjuet, og energibruksdata for byggene ble innhentet.

  Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne i store trekk er fornøyde med byggene. Det gis en rekke positive tilbakemeldinger fra brukerne av byggene, men også noen negative. Noen bygg hadde problemer med tekniske løsninger og leveranser, og de manglet til dels dokumentasjon og måledata. Mulige negative bruks- og inneklima-konsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedrings-potensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.

  Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Civitas, der Civitas i tillegg til å være utførende også hadde prosjektlederrollen. SINTEF hadde spesielt ansvar for bruk av Ørebrometoden.

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og regionaldepartementet,

  Miljøverndepartementet

  Tidsrom

  Høsten 2013

  Nøkkeltall

  Verdi 700 000 kr.

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse og utredning

  Civitas’ medarbeidere

  Eivind Selvig

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  SINTEF

  Miljøanalyse

  Tiny Mesh

Studentboliger på Øvre Sund

Studentboligene på Øvre Sund i Drammen er et FutureBuilt-prosjekt. Elin laget en innledende energiberegning av byggene. Tiltak for å få byggene til å nå passivhusnivå ble presentert. Videre ble det gjennomført elementstudier av klimagassutslipp fra materialer for sentrale bygningselementer samt innledende beregninger av innetemperatur.

 

Arbeidet ble utført på oppdrag fra Rodeo Arkitekter, våren 2013

 

 

Klimagassregnskap.no
Utvikling av energimodulen

Klimagassregnskap.no er an gratis web-basert modell for klimagassberegninger av byggeprosjekter. Modellen viser hvilke innsatsfaktorer i et byggeprosjekt som bidrar mye og lite til klimagassutslippet. Modellen gir mulighet til å studere virkningen av alternative tomtevalg og lokalisering, energieffektivisering og alternativ energiforsyning, substituering av materialtyper, osv. Elin har vært med på å utvikle energimodulen i klimagassregnskap.no til versjon 4.0.

 

Prosjektet  gjennomføres på oppdrag fra Statsbygg

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.