Fagfeltene vi jobber på

 

By- og eiendomsutvikling

Klima og miljø

Transport og arealbruk

Kollektivtrafikk

Økonomi og logistikk

 

Se mer om hvert av feltene nedenfor

BY- OG EIENDOMSUTVIKLING

Verdi for utbygger og merverdi for alle

 

Skal byer og tettsteder utvikles på en god måte, kreves det et konstruktivt samarbeid mellom offentlige planmyndigheter, private eiendomsutviklere, naboer og andre berørte. Offentlige myndigheter skal sørge for at ulike samfunnsinteresser blir ivaretatt i byutviklingen og eiendomsutviklerne må sørge for nødvendig avkastning på sine investeringer. Civitas kan bistå alle typer aktører i dette samspillet og vi har som overordnet mål at byutviklingsprosjekter skal bidra med merverdi til samfunnet.

 

Civitas arbeider både med planer etter plan- og bygningslovens bestemmelser og med mindre formaliserte planleggings- og samarbeidsprosesser. Civitas gir faglige innspill til planleggingen og leder planprosesser fra vurdering av muligheter frem til politiske vedtak.

 

Gjennom vår kunnskap om og forståelse av lovverk, forvaltning og politiske prosesser, kan vi arbeide målrettet for å lage et relevant grunnlag for beslutninger og gjennomførbare planer. Vi har også kompetanse til å utrede og beskrive de fleste temaer i planer, og vi har verktøy for planillustrasjoner samt opptegning og leveranse av plankart.

Spør oss om

Eiendomsutvikling

Større byutviklingsprosjekter

Sentrumsfunksjoner og handelssentre

Sentrums- og tettstedsutvikling

Stedsanalyser

Mulighetsstudier

Lokaliseringsvurderinger

Kommunedelplaner

Områdeplaner

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger

Transportinfrastruktur i byutviklingen

Kirkegårder, parker og grøntstruktur

Styring av reguleringsprosesser

 

Spør særlig

Marte Vidje
Ole Falk Frederiksen
Reidun Rimberg
Silje Hoftun

Tone Færøvik

Jomar Lygre Langeland

Asbjørg Næss

KLIMA OG MILJØ

Vi utvikler lavutslippssamfunnet der
nullutslipp er visjonen

 

Klimaendringer skjer nå, miljøgifters effekter på miljø og mennesker oppleves daglig, støy og dårlig luftkvalitet forringer lokalmiljøet og menneskers livskvalitet. Klimaendringer påfører enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet store lidelser og kostnader.

 

Civitas har kunnskap om løsningene, tiltakene og virkemidlene. Vi har spisskompetanse på rekke fagområder der vi  arbeider tverrfaglig og løsningsorientert. Sammen med oppdragsgiverne utvikler vi lavutslippssamfunnet for å virkeliggjøre visjonen om nullutslipp. Vi tilfører prosjektene miljøkvaliteter som gir merverdi for både prosjekteier og samfunn. Vi gjennomfører planarbeid, tiltaksanalyser, risikoanalyser, beregner miljø- og tiltakskostnader og utfører konsekvensutredninger.

 

Civitas har lang erfaring i miljøledelse og oppfølging av komplekse byggeprosjekter – fra tidligfase til ferdig bygg. Vår kunnskap har vi satt i system, og vi hjelper  virksomheter til å oppfylle myndighetskrav, møte framtidens utfordringer og markedets etterspørsel etter miljøriktige løsninger. Felles problemforståelse er en forutsetning for å lykkes. Civitas bidrar til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige for de involverte aktører.

 

Civitas har utviklet klimagassregnskap.no – en modell for klimagassanalyser og
-beregninger for byggeprosjekter. Den anvender vi for å finne klimaeffektive alternativer; transport, materialer og energiløsninger som gir lave utslipp.

Spør oss om
Klimaendringer

Klimagassutslipp

Miljøgifter

Lokal luftkvalitet og støy

Forurenset grunn

Naturinngrep

 

Energibruk

Energiproduksjon

Teknologiutvikling, transport

Materialer

Miljøteknologi

Kommunalteknikk

 

Miljøledelse

Miljøprogram og -oppfølging

www.klimagassregnskap.no

BREEAM-NOR

FutureBuilt

Framtidens Byer

Konskvensutredninger

ROS-analyser

 

Spør særlig
Eivind Selvig

Elin Enlid

Asbjørg Næss

Rune Opheim

TRANSPORT OG AREALBRUK

Se transport og utbyggingsmønster
i sammenheng

 

Ser man utbyggingsmønster og transportsystem i sammenheng, kan det legges til rette for en begrensning av transportbehovet slik at vi oppnår en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Arealbruk med rett virksomhet på rett sted i forhold til transportinfrastrukturen kan underbygge kollektivtransportens marked og legge til rette for sykkel og gangtrafikk.

 

Våre samferdselsplanleggere har høy kompetanse og lang erfaring med hele bredden av transportformer, og  evner samtidig å planlegge dette i sammenheng med arealutvikling regionalt og lokalt.

 

Vi analyserer og lager transportplaner for både gods- og persontrafikk på overordnet nivå, regionalt nivå og ned til utforming av gater, sykkelveier, parkering, knutepunkter, havner og godsterminaler. Vi lager også scenarioer og prognoser og er kompetente brukere av transportmodeller, og vi kan utrede og beregne markedsgrunnlag, samfunnsnytte og miljøvirkninger av planer og prosjekter.

Spør oss om

Samordnet areal- og transportplanlegging

Langsiktige utbyggingsmønstre

Gods- og varetransport

Logistikk

Transportøkonomiske analyser

Regionaløkonomiske analyser

Veg-, bane- og havneplaner

Godsterminaler

Markedsanalyser

Parkering

Gatebruk

 

Spør særlig

Olav Fosli

Jomar Lygre Langeland

Gaute Taarneby

Rune Opheim

Rolv Lea

Eivind Selvig

KOLLEKTIVTRAFIKK

Buss og bane kan ta veksten

 

Våre større byer vokser raskere enn noen gang, og politikerne sier at kollektivtrafikken må ta hovedtyngden av den trafikkveksten som vil følge med. For å få best mulig kollektivtrafikk for pengene, kreves gode og praktisk gjennomførbare planer, både for infrastruktur og for driftsopplegg på buss og bane.

 

Vi har særlige kunnskaper om kollektivtrafikk både analytisk og praktisk. Operativ erfaring fra buss-, tog- og T-baneselskaper gjør våre medarbeidere til etterspurte rådgivere for kollektivoperatører og for lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

 

Vi utarbeider overordnete transportplaner, planer for transportnett og stasjoner og for infrastruktur og drift av jernbane, T-bane, trikk og buss.

 

Vi har også spesiell kompetanse på hvordan kollektivnett kan utformes og presenteres slik at det blir lett for publikum å forstå og enkelt å ta seg frem.

Spør oss om

Kollektivtrafikk med båt, buss og bane

Kollektivknutepunkter og stasjoner

Optimalisering av nett og rutetilbud

Fremkommelighetsforbedringer

Markedsanalyse

Driftsøkonomi og organisering

Konkurranseutsetting og anbud

Teknologi og sikkerhet

Takstanalyser

Informasjon og veivisning for publikum

 

Spør særlig

Olav Fosli

Truls Lange

Rolv Lea

Rune Opheim

ØKONOMI OG LOGISTIKK

Spør oss om
Samfunnsøkonomi

Regionaløkonomi

Transportøkonomi

Miljø-økonomi

Nytte-kostnadsanalyse

Organisering

Logistikk

Personlogistikk

 

Spør særlig
Rolv Lea

Gaute Taarneby

Er det effektivt nok?

 

Å sjekke alternativ bruk av ressursene er en nyttig metode. Det gir trygghet for valgene en alltid må ta i planlegging. Vi gjør økonomiske analyser på mange nivå, fra utbyggingsprosjekter til hele samfunnssektorer.

 

En hovedhensikt med økonomisk analyse er gjerne å dokumentere lønnsomhet, for eksempel en nytte-kostnadsanalyse. Lønnsomheten – eller mangelen på det – er også ofte nært knyttet til effektiviteten i forflytning av mennesker, materialer, utstyr, eller andre ting. Logistikk og økonomi går hånd i hånd.

 

Enten det gjelder økonomi- eller en logistikkanalyse blir de best når vi går ut i virkeligheten og ser på hva som faktisk foregår. Vi bygger helst våre analyser på konkrete observasjoner og målinger. Argumentasjon ut fra slike data er ofte uslåelig.

 

Vi gjør økonomi- og logistikkanalyser som del av vårt tverrfaglige arbeid og som selvstendige oppdrag.

… men altså tverrfaglig

Fagene overlapper hverandre. Vi trenger merkelapper som ”Byutvikling”, ”Miljø”, "Klima", ”Transport”, ”Kollektivtrafikk” og ”Økonomi” for å forklare hva vi driver med.

 

Men få av oppdragene våre passer under bare én slik overskrift. Fagfeltene er i stor grad innvevd i hverandre.

 

All planlegging berører naturligvis spørsmål om miljø og økonomi. Arealbruk, bystruktur og transport henger også nøye sammen.

 

Derfor jobber vi tverrfaglig.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.