Gaute Taarneby

transport- og siviløkonom

Gaute

er utdannet transportøkonom ved Høgskolen i Molde og siviløkonom fra Handelshøyskolen/Bedriftsøkonomisk institutt. Fra handelshøyskolen har Gaute spesialisering innen logistikk og markedsføring/markedsundersøkelser. Han har ledet flere prosjekter innenfor både samferdsel, logistikk og eiendomsutvikling. Han har senere årene hatt spesielt fokus på intermodale terminaler og samhandlingen mellom sjø-, bane- og vegtransport. Gaute har generelt bred erfaring med prosjektledelse, analyse og utredninger innenfor samferdsel, miljø og planprosesser.

I tillegg til egen fagkompetanse vektlegger Gaute god og målrettet ledelse av prosjekter, hvor den beste fagkompetanse hentes inn etter behov både internt og eksternt.

 

gaute.taarneby@civitas.no  |  +47 932 43 136

Spør meg om

Prosjektledelse

Samferdsel

Transport og logistikk

Eiendomsutvikling

Markedsanalyser

Konsekvensutredninger (KU)

Økonomiske analyser

Miljø

 

FOR EKSEMPEL

Oslo havn:
Regulering Hjortnesterminalen og tilliggende bebyggelse

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE OG SLA

 •  

  I samarbeid med Nordic Architects og SLA har Civitas bistått Oslo Havn i å videreutvikle og bearbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen med tilliggende bebyggelse på Filipstad. Arbeidet består i både vurdering av nye trafikkprognoser, kontroll av tidligere dimensjoneringsgrunnlag og utarbeidelse av prinsipper for ny løsning, samt å utarbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen for offentlig ettersyn.

  Oppdraget er todelt. Del 1 er en analysefase av eksiterende arbeider og utredninger, samt utarbeidelse og av en arkitektkonkurranse. Del 2 består i utarbeidelse av selve reguleringsplanen og konsekvens-utredningen.

  Trafikk og logistikk er sentrale momenter i både utredning og planprosess, både på Filipstad og internt på fregeterminalen. Det er vurdert løsninger og konsekvenser knyttet til planlagt E18, fjordtrikken og havnepromenade.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan

  Byutvikling

  Trafikk og logistikk

  Oppdragsgiver

  Oslo Havn

  Tidsrom

  2016

  Civitas' rolle

  Planprosess

  Trafikk og logistikk

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Gaute Taarneby

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Architects

  SLA
  Multiconsult

Miljørapportering for kjøpesentre:
Energibruk – klimagassutslipp – avfall – HMS

 •  

  Sektor Gruppen  eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene for bygg og aktiviteter generert i bygg.

  De registrerer og rapporterer ut over gjeldende krav i et målrettet arbeid for å redusere energibruk, klimagassutslipp og mengden usortert avfall. Foruten energibruk inkluderer regnskapet klimagassutslipp, trafikk generert av besøkende, ansatte, varetransport og transport av avfall. De rapporterer også på sykefravær og brannvern- og førstehjelpskurs, samt status på alle planlagte og gjennomførte tiltak.

  Civitas har utarbeidet en modell for å samle inn data og gjøre beregninger på miljøtemaene. Videre har vi utarbeidet et rapporteringssystem med mal for kvartalsvise og årlige miljørapporter. Vi  står for både utarbeidelsen og kvalitetssikringen av rapportene, samt løpende utvikling og forbedring av mal og innhold.

  Type prosjekt

  Miljøanalyser

  Oppdragsgiver

  Sektor Eiendom AS

  Tidsrom

  2011–

  Nøkkeltall

  35 kjøpesentre,

  totalt 970 000 kvm

  Civitas’ rolle

  Rådgiver, prosessleder, utreder

  Civitas’ medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Evotek AS

Bergen havn, Dokken Nøstet:
Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?

 •  

  I påvente av framtidig ny sentralhavn utenfor Bergen by skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.

  Godshavnen på Dokken Nøstet nær sentrum av Bergen ligger godt plassert i forhold til varestrømmene i regionen. Selv om det langsiktig planlegges for en ny regional godshavn utenfor Bergen, må Dokken Nøstet utvikles for å være et effektivt og attraktivt logistikksenter i mellomtiden. Areal- og utbyggingsplanen må ta hensyn til at området i et 15–20 års perspektiv kan frigjøres for byutvikling.

  Oppgaven var å foreslå en arealstruktur og organisering av driften som muliggjør økt godstransport på mindre areal. Civitas la mye vekt på medvirkning og dialog med aktørene i havna. Det ble påvist betydelig effektiviseringsgevinst i omorganisering av driften. Å etablere rendyrkete arealer for ulike godstyper er etter Civitas’ vurdering en nøkkelfaktor for en effektive terminal. Det ble i tillegg foreslått betydelig bygningsmessige tiltak som sanering av gammel bygningsmasse, bygging av nye kaier og utvidelse av tilgjengelig landareal. Viktig var også Civitas’ forslag til etablering av nye organisasjonsformer mellom operatørene for utnyttelse av den endrete strukturen. Den anbefalte løsningen gir potensial for en stor kapasitetsøkning i havna samtidig som arealene er godt forberedt for framtidig byutvikling.

  Type prosjekt

  Arealutviklingsplan med brukermedvirkning

  Oppdragsgiver

  Bergen og Omland Havnevesen

  Tidsrom

  2013

  Nøkkeltall

  Areal- og utviklingsplan med investeringsramme
  ca 500 mill kr.

  Civitas' rolle

  Utredning

  Civitas' medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Orre

   

Brager brygge i Drammen

ILLUSTRASJON: HALVORSEN & REINE

 •  

  Civitas  har utarbeidet program og gjennomført en arkitektkonkurranse, som grunnlag for utarbeidelse av ny reguleringsplan med tilhørende temautredninger for Landfalløya 1, 5 og 7.

  Eiendommen ligger med “strandlinje” til Drammenselva på Øvre Bragernes i Drammen, og er en naturlig forlengelse av de sentrumsnære byområdene. Den består i hovedsak av en gammel papirfabrikk med påbygg. Ønsket er å utvikle eiendommen til boliger og noe næring.

  Det er planlagt for ca. 300 leiligheter, brygge og småbåthavn og en strandpromenade langs med elva til sentrum. Trafikk og kollektivtilbud har vært et av flere sentrale temautredninger.

  Type prosjekt

  Byutvikling
  Reguleringsplan Konsekvensutredninger Trafikk

  Oppdragsgiver

  Landfalløya 7

  Tidsrom

  2012–2013

  Nøkkeltall

  70 dekar

  Utvikling av 300 boenheter

  Civitas' rolle

  Prosjektleder Planprosess

  Civitas' medarbeider

  Gaute Taarneby

Kollektivprosjekt Elverum

Planlegging og iverksetting av ny ruteplan og ny skysstasjon i sammenheng med togstasjonen (rutebilstasjon) samt to nye gateterminaler.

 

For Hedmark trafikk, 2010

 

 

Energibruk og utslipp til luft innenfor transport

Utredningen som gir en oversikt over energibruk og utslipp til luft og en sammenligning mellom ulike transportformer for passasjer- og godstransport i utvalgte korridorer.

 

For Statistisk sentralbyrå / Statens vegvesen, 2007–2008 (Bilde: Rana Blad)

 

 

 

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.