Jomar Lygre Langeland

sivilingeniør, by- og regionplanlegger, dosent

Jomar

er sivilingeniør bygg fra NTH med spesialisering innen by- og regionplanlegging og samferdselsfag. Hovedarbeidsfelt er samordnet areal- og transportplanlegging. Han søker etter løsninger som bidrar til mer attraktive byer og tettsteder og som samtidig styrker regionale areal- og transport-strukturer.

Jomar har praksis fra både offentlig og privat virksomhet. Han har tidligere vært forsker ved Transportøkonomisk institutt, rådgiver i Norconsult og byplansjef i Drammen. Han har en deltids-stilling som dosent ved NMBU innen Plan- og prosessledelse.

Jomar har i mange år vært aktiv i Norsk bolig- og byplanforening og har deltatt i juryering av planforsøk, blant annet Statens bymiljøpris. Han er medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet PLAN. Han har holdt en rekke foredrag innen emnene Attraktiv by- og tettsteds-utvikling og Bærekraftig areal- og transportplanlegging.

 

jomar.lygre.langeland@civitas.no  |  +47 976 01 097

Spør meg om

Areal- og transportplanlegging

Regionplanlegging

Kommuneplanlegging

By- og tettstedsutvikling

Sentrumsplanlegging

Nærings- og handelsutvikling

Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk

Bymiljøavtaler

Samferdsels- og bypakker

Parkeringspolitikk Konseptvalgutredninger (KVU)

Konsekvens-utredninger (KU)

Prosjektstyring

Plan- og prosessledelse

“Jeg tar gjerne ansvar for å utvikle gode helhetsløsninger der ingen aktører i areal- og transportpolitikken alene kan ta dette ansvaret.”

FOR EKSEMPEL

 

 

Lillehammer 2044

Prosjektleder for rådgivning og bistand til byutviklingsprosessen ”Lillehammer 2044”. Utvikling av strategier med arealbruk og transportløsninger.

 

Statens vegvesen Region Øst, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, 2014–

 

 

Plansamarbeidet for Oslo og Akershus

Prosjektleder for rådgivning og bistand til ”Plansamarbeidet” i forbindelse med utarbeiding av planforslag: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

 

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, 2013–2014

 

 

Prosjektleder Areal og transport

Prosjektleder for Areal og transport i Buskerudbyens sekretariat, herunder utvikle;

– faglig grunnlag for Buskerudbypakke 2

– utarbeide søknad om belønningsmidler for 2014–2017

– lede delprosjekt om knutepunktsutvikling for Mjøndalen og Hokksund

– lede delprosjekt om nye næringsarealer for plasskrevende virksomheter i Buskerudbyen

– lede delprosjekt om mulighetsstudie bussmetro / bybane i Buskerudbyen

 

Buskerudbysamarbeidet, 2013–

 

 

Parkeringsstrategi Gjøvik

Prosjektleder for Parkeringsstudie Gjøvik. Faglig og prosessuelt ansvar for oppfølging av Bystrategi Gjøvik med fokus på hvordan parkeringspolitikk kan stimulere til attraktiv og levende sentrumsutvikling.

 

Statens vegvesen Region Øst, Gjøvik kommune, Oppland fylkeskommune og Byen Vår Gjøvik 2012–2013

 

 

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–2023

Prosjektleder for Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013–23. Faglig og prosessuelt ansvarlig for utarbeiding av regional plan etter plan- og bygningsloven i samarbeid med kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre eiker, Drammen og Lier, Buskerud fylkeskommune, Brakar AS, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Fylkesmannen i Buskerud.

 

Buskeurdbysamarbeidet 2011–2013

 

 

Evaluering av Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Prosjektleder for Norconsults ansvar i evaluering av Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. I samarbeid med Urbanet Analyse.

 

Samferdselsdepartementet, 2006–2007

 

 

Mobilitetsrådgivning – virksomheter i Oslo

Prosjektleder for Mobilitetsrådgivning – virksomheter i Oslo; RVU, analyse av data og tiltak.

 

Oslo kommune, Samferdselsetaten, Mobility Oslo, 2006–2007

 

 

Midtveis evaluering av ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen

Prosjektleder for Midtveis evaluering av ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen - forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet.

 

Kristiansand kommune, ATP-prosjektet, 2006

 

 

Strategiutvikling transport i Porsgrunn sentrum

Prosjektleder for utredning av alternative strategier for å bedre trafikksituasjonen i Porsgrunn sentrum.

 

Porsgrunn kommune, 2005–2006

 

 

Trafikk- og arealbruksanalyse i Porsgrunn sentrum

Prosjektleder for trafikk- og arealbruksanalyse i Porsgrunn sentrum.

 

Porsgrunn kommune, 2003–2004

 

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.