Vi deler gjerne …

En del av det vil lager, tror vi har interesse for flere. Se gjennom lista og last ned pdf ved å klikke på dokumentene. Sitér gjerne, men oppgi kilden. Vær snill å respektere opphavsretten til tekst og illustrasjoner, så ikke bruk slikt videre uten å spørre først.

 

 

Forprosjekt bylogistikkplan for Oslo kommune

For å finne gode overordnede løsninger som sikrer at Oslo når målet om utslippsfri varetransport i 2030, trengs en helhetlig plan for bylogistikk.

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk (frakt av varer, utstyr og avfall). Gjennom Oslos satsing på «Bilfritt byliv» er sentrum blitt mer tilrettelagt for rekreasjon og gående. En bylogistikkplan skal tilsvarende se på hvordan man bedre kan tilrettelegge og sikre butikker, serveringssteder, kulturinstitusjoner mv. effektive og miljøvennlige tjenester innenfor bylogistikk.

 

Gaute Taarneby, Civitas
for Oslo kommune Bymiljøetaten 2022

 

 

Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

Hvor mye og hva slags tiltak kan kommunesektoren bidra til å utløse? Hvilke utslipps-reduksjoner og mulige klimatiltak utløses eventuelt ikke av dagens virkemidler? Dersom det er potensial for at kommunene kan bidra til å utløse større klimagassreduksjoner enn de gjør i dag, hvilke barrierer hindrer dem?

Utredningen peker på flere strategiske grep som kan gjøre det lokale klimaarbeidet mer effektivt i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

 

Eivind Selvig, Civitas i samarbeid med Cicero og Vestlandsforskning
for Miljødirektoratet 2018

 

 

Byttepunkter for sømløse kollektivnett:
Råd om planlegging og utforming

Denne veilederen gir råd om planlegging, lokalisering og utforming av byttepunkter som ledd i utviklingen av et sømløst kollektivt reisenettverk. Den omtaler grunnleggende premisser for å kunne oppnå dette og hvordan det samlede kollektivnettet bør styre hvor byttepunktene skal være og hvilke funksjoner de skal løse. Den beskriver de reisendes krav og ønsker til byttepunktenes utforming og drift og hva operatørene og de ulike kollektive transportmidlene trenger. Den viser eksempler på løsninger for ulike typer byttepunkter og peker på forhold som må være på plass for å få en god gjennomføring og oppfølging av byttepunkters utvikling.

Boken er bestilt og utgitt av TØI som del av TransBYTT-prosjektet. Dette prosjektet kan du lese mer om på TØIs nettsted.

Gustav Nielsen og Truls Lange, Civitas for TØI 2016

 


79 råd og vink
for utvikling av kollektivtransport i regionene

Denne boken forklarer og begrunner flere relativt enkle prinsipper for arealbruk, infrastruktur og opplegg for kollektivtransport som kan bety mye for forskjellen mellom suksess og fiasko.  Den gir også tips om hva en bør styre unna.

Boken kan leses  som en innføring i kollektivtransport for fagfolk og politikere, men kan også brukes som en oppslagsbok. Hvert av rådene blir oversiktlig presentert og forklart på ett oppslag, og er merket med hvilke faggrupper rådet særlig er myntet på. Det er også henvisninger til faglitteratur og nettsteder for lesere som ønsker å gå dypere inn i emnet.

Bakerst i boken er en kort oversikt over regionene i Norge, myndighetenes oppgaver, lovbestemte krav til transportører og offentlige kjøp, samt kort omtale av de reisendes rettigheter.

Den trykte utgaven kan du bestille ved epost til postmottak@sd.dep.no

Gustav Nielsen og Truls Lange, Civitas for Samferdselsdepartementet 2015

 

 

Miljøriktig programmering,
prosjektering og bygging

For å lykkes, må miljøaspektene være fullt integrert i det ordinære prosjekteringsarbeidet. Denne sjekklisten tar deg gjennom alle faser i et utbyggingsprosjekt, og forteller når en må må gjøre hva på de enkelte miljøområdene.

Asbjørg Næss, Civitas for Bjørvika Infrastruktur

 

 

Ruters fortellerverktøy

Hvordan fortelle og forklare kollektivtilbudet til allmennheten slik at det er lett å forstå og enkelt å ta i bruk? Dette heftet viser verktøyene og virkemidlene som Ruter ønsker å anvende i Oslo og Akershus. Det meste av dette har generell gyldighet alle steder.

Truls Lange, Civitas for Ruter As

 

 

Network Design for Public Transport Success

Hvordan utforme kollektivnettene? Det finnes overraskende lite litteratur om dette, og utformingens betydning for kollektivtrafikkens suksess er svært ofte undervurdert. Dette paperet lanserer grunnleggende begreper og konkrete fremgangsmåter.

Gustav Nielsen, TØI and Truls Lange, Civitas

 

 

HiTrans Best practice guide 2:
Public transport – Planning the networks

Hva kjennetegner høykvalitets linjenett i kollektivtrafikken, og hvordan planlegger man dem? Denne engelske guiden på om lag 170 sider er én av fem best practice guides produsert av HiTrans, et EU-støttet samarbeidsprosjekt mellom flere byer og kollektivtrafikkaktører i Storbritannia, Danmark, Sverige og Norge. Civitas har skrevet, redigert og illustrert guiden med bidrag fra University of Newcastle samt Transek og Stratega, Sverige.

Gustav Nielsen, Truls Lange, Civitas med flere 2005

 

Forsøk med visualisering av sammenhengen mellom bystruktur og kollektivtrafikk

Går det an å se på kart hvordan bystruktur og kollektivtrafikknettene henger sammen? Denne publikasjonen fra 2002 bruker Kristiansand som eksempel og prøver å drøfte og vise det. Noen opplysninger her er naturlig nok utdatert, men prinsippene bør fremdeles gjelde. Heftet har mange kart og illustrasjoner og opprinnelig ikke beregnet til nedlasting, så fila er på 14 MB.

Truls Lange, Civitas med flere for Miljøverndepartementet 2002

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.