Olav Fosli

samfunnsgeograf, cand. polit.

Olav

har over 20 års fartstid som rådgiver og forsker innen samferdsel, byutvikling og miljø.

Fra 2010 til 2017 var han transportfaglig ansvarlig i sekretariatet for Styringsgruppen for Oslopakke 3 der vegdirektøren, jernbanedirektøren, samferdselsbyråden i Oslo og fylkesordføreren i Akershus er med. Han var sentral i utarbeidelse av grunnlagsmateriale for prioritering av veg-, kollektiv- og sykkeltiltak samt utvikling av bompengesystemet.

På TØI og i Statens vegvesen arbeidet han blant annet med transportanalyser, reisevaner og holdningsundersøkelser.

 

olav.fosli@civitas.no  |  +47 958 87 554

Spør meg om

Bypakker
(som Oslopakke 3 og Buskerudbypakke 2)

Byvekstavtaler

Byutvikling

Konseptvalgutredninger

Konsekvensutredninger

Bompengeutredninger

Reisevaneundersøkelser

Trafikkdata

Transportanalyser

GIS

Klima

Intelligente transportsystemer (ITS)

“Når faget møter politikken, blir faglig kunnskap satt på sin beste prøve”

FOR EKSEMPEL

Buskerudbypakke 2

Bypakke Kongsberg

Virkninger av Revidert avtale Oslopakke 3

FOTO: OLAV FOSLI

 •  

  Civitas bistod i arbeidet med å analysere virkninger av ny revidert avtale for Oslopakke 3 på trafikk, luftkvalitet, klima, framkommelighet og samfunnsøkonomi. Analysene omfatter kombinerte effekter av portefølje av tiltak og innføring av nytt tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem.

  Arbeidet har dannet grunnlaget for innføring av nytt bompengesystem i tre faser i Oslopakke 3. Første trinn ble innført 1. oktober 2017. Forventet effekt av nytt system er renere luft, redusert klimagassutslipp og mindre kø. Tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og legger til rette for god byutvikling.

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  Statens vegvesen i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune

  Tidsrom

  2017

  Civitas' rolle

  Bistand i analyser, rapportskriving og kvalitetssikring

  Civitas' medarbeider

  Olav Fosli

  Samarbeidspartnere

  COWI

  NILU

  Andersen transportanalyse

  Norsk Regnesentral

Utvikling og scenarier for klimagassutslipp
fra veitrafikk i Bærum

FOTO: OLAV FOSLI

 •  

  Utredningen viser utviklingen av klimagassutslipp fra veitrafikk i Bærum for 2009–2015 og scenarier for utslippsutvikling frem til 2030 og 2050 basert på tilsvarende arbeid utført for Akershus fylkeskommune. Arbeidet har resultert i:

   

  1. En beskrivelse av historisk utvikling og scenarier for videre utvikling i klimagassutslipp og effekter av tiltak som Bærum kommune har brukt i sitt arbeid med klimastrategi.

   

  2. Utvikling av en framgangsmåte som kan anvendes for å gjøre tilsvarende analyser for andre kommuner basert på utredning på fylkeskommunalt nivå.

  Type prosjekt

  Klimautredning

  Oppdragsgiver

  Akershus fylkeskommune i samarbeid med Bærum kommune

  Tidsrom

  2017

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Civitas' medarbeidere

  Olav Fosli

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Christian Grorud

Oslopakke 3:
Transportfaglig ansvarlig

Olav var transportfaglig ansvarlig i Oslopakke 3-sekretariatet fra 2010 til 2017. Han var sentral i arbeidet med å utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av kollektiv- og vegtiltak inkludert sykkel og utvikling av trafikantbetalingssystemet for Styringsgruppen for Oslopakke 3.

Arbeidet omfattet blant annet utredninger av samferdselsprosjekter, tids- og miljødifferensierte bompenger, årlige handlingsprogram, innspill til statsbudsjett og nasjonal transportplan samt porteføljestyring basert på et mål- og resultatstyringssystem. Han hadde også ansvaret for bestilling og oppfølging av utredninger som dannet grunnlag for reforhandlingene av Oslopakke 3 i 2012 og 2016.

Ved å finansiere et forbedret kollektivtilbud og påvirke prisforholdet mellom bruk av bil og kollektivtrafikk, har Oslopakke 3 bidratt til en svært positiv utvikling i regionen. Antall kollektivreiser har økt to–tre ganger mer enn befolkningsveksten, mens biltrafikken har stagnert.

 

Les mer om Oslopakke 3

Copyright © AS Civitas 2018

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.