Ole Falk Frederiksen

sivilingeniør og planlegger

Ole

er sivilingeniør og planlegger med over 30 års erfaring. Han har et stort engasjement i utvikling av byer og tettsteder i et samspill mellom private og offentlige aktører. Det er en stor utfordring å få tverrfaglige og kompliserte planer til gjennomførbare prosjekter. Han har opparbeidet en tverrfaglig miljø- og arealplanleggingskompetanse og har erfaring med å lede tverrfaglige plan- og medvirkningsprosesser.

 

off@civitas.no  |  +47 917 26 417

Spør meg om

Byutvikling

Knutepunktsutvikling

Reguleringsplaner

Kommunedelplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Kost-nytteanalyser

Prosjektedelse

Prosessledelse

 

“Noen sier jeg er utbyggernes mann. Ja, jeg viser dem hvordan de kan forene sine interesser med allmennhetens og få tilslutning.”

FOR EKSEMPEL

Konsept- og mulighetsutvikling ved parallelloppdrag

I løpet av 2016 og 2017 er det gjennomført programmering og bedømmelse av programmering for NRK på Marienlyst, Norges Varemesse på Lillestrøm, Møller Eiendom/Haslevollen Eiendom på Hasle, Oxer Eiendom i Kabelgata og Signaturhagen i Son.

Parallelloppdrag NRK Marienlyst

 •  

  Civitas har ledet prosessen med å arrangere parallelloppdrag for mulig fremtidig utvikling og bruk av Marienlyst dersom NRK flytter.

  Oppdraget dekker et område på 95 dekar, hvorav 84 dekar eies av NRK.  Området har stort potensial for boligbebyggelse med høy utnyttelse, men også flere typer arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål. Deler av dagens eiendom vil bli fredet og det er vesentlig å avklare hvordan denne inngår i den totale bruken. Det skulle utarbeides volum- og mulighetsstudier som var ført så langt at realismen kan vurderes. NRK vil bruke mulighetsstudiene som grunnlag for et eventuelt salg av eiendommen, og dele dem med en eventuell framtidig eier av området.

  Det ble avholdt en åpen konkurranse om deltagelse i oppdraget. 14 team deltok og 5 team ble valgt: 4B Arkitekter + IN’BY, HRTB Arkitekter + Niels Torp Arkitekter + Code, Powerhouse Company, Rodeo + Rebuilding + Opak + Henning Larsen Architects, og Transborder Studio.

  Prosjektene ble evaluert av en komité bestående av prosjektledelse og eiendomsansvarlige i NRK, samt faglige rådgivere innen arkitektur, byplanlegging og eiendomsutvikling.

  Civitas sin rolle har vært å være prosjektleder og sekretariat for parallelloppdraget. Dette inkluderer å legge til rette for valg av deltagere, fremskaffe grunnlagsmateriale og utarbeide program, stå for den praktiske organiseringen og gjennomføringen, utarbeide evalueringsrapport, og lede diskusjoner i evalueringskomiteen.

   

  Se evaluerlingsrapporten her

  Type prosjekt

  Organisering og gjennomføring av parallelloppdrag

  Oppdragsgiver

  NRK

  Tidsrom

  2017

  Civitas' rolle

  Prosjektleder,

  Deltaker i evalueringskomiteen,

  Sekretariat

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Marit Øhrn Langslet

  Reidun Rimberg

  Truls Lange

Nytt regjeringskvartal:
Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
samt prinsipper for byform og miljø

ILLUSTRASJON: BLOM ASA 2014

 •  

  På oppdrag fra Statsbygg har Civitas, i samarbeid med Nordic Office of Architecture og Multiconsult, utarbeidet en statlig reguleringsplan for gjenreisning av regjeringskvartalet.

  Civitas har vært fagansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, miljøambisjoner, oppfølging av ytre miljø og har bidratt i utforming av byformprinsipper og løsningen for området.

  Regjeringen har lagt premissene for løsningene, blant annet at alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal innpasses i området, hensynet til bevaring, riving og nybygg samt omlegging av Ring 1.

  Målet for planen og løsningen har vært å legge til rette for et fremtidig regjeringskvartal med lavt klimagassfotavtrykk og andre miljøbelastninger, integrerte sikkerhetstiltak i byrommene samt bygninger og anlegg som er inviterende for byens befolkning og besøkende.

  Den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning samt utforming av byplangrep og miljøambisjoner.

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017

  Nøkkeltall

  Ca. 100 dekar planområde.

  Om lag 110.000 kvm BRA nybygg.

  Om lag 5.700 arbeidsplasser.

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  Miljørådgiver

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Selvig

  Reidun Rimberg

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rolv Lea

  Erik Berge

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Forsvarsbygg

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstadsletta. Reguleringsplanen legger til rette for en etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, samt nærsenter og barnehage. Viktige tema som berøres er naturmangfold, grønnstruktur og landskapsvern, trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet, og støy.

  Områdereguleringsplanen utarbeides på vegne av fire grunneiere innenfor planområdet og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet. For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. I tillegg har Civitas utarbeidet et omfattende kvalitetsprogram for byggefasen.

  Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.

  Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn vinteren 2017. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at det kan innsendes rammesøknader straks planen er vedtatt.

   

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Bergerveien 12 AS

  Bergerveien 24 AS

  JM AS

  Sandekra AS

  Tidsrom

  2013–2017

  Nøkkeltall

  190 dekar planområde

  1650 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Ansvar for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Reidun Rimberg

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Marit Øhrn Langslet
  Erik Berge

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture

  White Arkitekter

  HRTB Arkitekter

  Tom Edvardsen Arkitekter AS

  Arcasa Arkitekter

  Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

  Multiconsult

  Norsam

  Biofokus
  Asplan Viak
  med flere

   

Middelthuns gate 17, Oslo: 
Byromsanalyse

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  I forbindelse med utarbeidelsen av et planforslag for bolig- og næringsutvikling i Middelthuns gate 17 på Majorstuen, utarbeidet Civitas en analyse av planforslagets konsekvenser for tilliggende by- og gaterom.

  Planforslag for Middelthuns gate 17 forutsetter riving av eksisterende bebyggelse (Nordeas hovedkontor og en boligblokk) og legger til rette for omtrent 370 nye boliger. Hoveddelen av boligene etableres innenfor en halvåpen boligkarré som omslutter et romslig gårdsrom. I tillegg foreslås et høyhus på 21 etasjer med boliger og næring på Fonteneplassen.

  Fonteneplassen er en plass som er lite brukt i dag. Hva er årsaken til dette, og hvordan kan planforslaget bidra til å skape et mer attraktivt byrom som flere mennesker ønsker å bruke?

  Analysen tar utgangspunkt i den kjente arkitekten Jan Gehl sine teorier om hva som er forutsetninger for å skape attraktive plass- og gaterom, de konkrete funn som ble gjort i Gehls «Bylivsundersøkelse for Oslo sentrum» (2014) og de strategier som foreslås for å bidra til et mer mangfoldig og levende byliv i Oslo sentrum. Med dette som utgangspunk tar analysen for seg begrensninger i utformingen av eksisterende by- og gaterom, samt i tilliggende bebyggelse. Analysen peker videre på tiltak som kan bidra til mer aktivitet i området, både knyttet til utformingen av selve plass- og gaterommet, men også knyttet til innholdet i omkringliggende bebyggelse. Analysen fremhever spesielt planforslagets potensial for aktivisering av Fonteneplassen, Fabrikkgata og Middelthuns gate.

   

  Type prosjekt

  Byromsanalyse

  Rådgivning

  Oppdragsgiver

  M17 utvikling

  Tidsrom

  2014

  Nøkkeltall

  370 boliger

  Civitas' rolle

  Rådgivning byrom

  Rådgivning prosess

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  LOF Arkitekter

  Grindaker Landskapsarkitekter

Bispevika nord og syd, Oslo:
Detaljregulering

ILLUSTRASJON: A-LAB

 •  

  Planområdet har to grunneiere, HAV Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med A-lab hatt ansvar for å utarbeide reguleringsplanene og med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for hver grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt med fagutredninger på trafikk, støy, luftforurensning, geoteknikk og lokalklima, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området.

  Detaljreguleringene har i all hovedsak fulgt opp intensjonene i reguleringsplan for Bjørvika–Bispevika–Lohavn (S-4099) stadfestet av Miljøverndepartementet i 2004.

  Type prosjekt

  To parallelle detaljreguleringer Miljøstyring

  ROS-analyse

  Bistand parallelloppdrag

  Oppdragsgiver
  Hav Eiendom

  Tidsrom

  2011–2015

  Nøkkeltall

  Ca. 150 000 BRA

  Ca. 1000 nye boliger

  Havnepromenade, gater og plasser

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Fagkonsulent miljø

  Fagkonsulent lokalklima

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rune Opheim

  Erik Berge

  Ole Falk Frederiksen

  Sentrale samarbeidspartnere

  Tegnestuen Vandkunsten,

  A-lab

Skårer syd, Lørenskog:
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: VISMO / DARK ARKITEKTER

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for gjennomføring av områderegulering med konsekvensutredning på Skårer Syd i Lørenskog. Områderegulering er formelt kommunens oppgave, men loven åpner for at det inngås avtale om at grunneierne kan stå for gjennomføringen av reguleringen i samarbeid med kommunen. Reguleringen hadde detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at neste steg vil være rammesøknad.

  Planområdet har fire ulike grunneiere, med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med grunneiergruppen, Lørenskog kommune og Dark arkitekter, bistått med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for den enkelte grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt til konsekvensutredningen, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området. Videre har vi utarbeidet konsekvensutredning, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

  Som en konsekvens av reguleringen er det også utarbeidet en utbyggingsavtale og en grunneieravtale for området. Også her har Civitas bistått for å komme frem til omforente løsninger for blant annet fordeling av kostnader og ansvar for etablering av infrastruktur i området.

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Grunneiergruppen:

  Sindre Eiendom AS,

  Losbyveien 1 AS,

  Lørenskog kommune,

  Blomsterringen AS.

  Tidsrom

  2012–2014

  Nøkkeltall

  Ca. 90 dekar

  Ca. 1250 nye boliger

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Civitas’ medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Sentrale samarbeidspartnere

  Dark arkitekter

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.