Prosjektene våre

Vi utfører prosjekter og oppdrag av mange slag. Her viser vi noen. Til sammen kan det gi et bilde av hva vi arbeider med og tilbyr.

Buss for tog: 
Evaluering av jernbanens lange stengninger

 •  

  Samferdselsdepartementet ba i 2019 Jernbanedirektoratet om å utrede hvorvidt fordelen med praksisen med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og å foreslå opplegg for kommende år.

  Rolv Lea, partner i Civitas, ble engasjert som assisterende prosjektleder og forfatter og redaktør av evalueringsrapporten. Medarbeidere og -forfattere var Olav Fosli og Christine Handstanger i Infraplan AS. Truls Lange utarbeidet illustrasjoner som forklarer komplekse sider ved jernbanens organisering.

  Rapporten er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe i Jernbanedirektoratet, i nært samarbeid med Bane NOR, togoperatører og transportbrukere. Det har også vært samtaler med Entur, Ruter AS og jernbaneforvaltninger i Danmark og Sverige, i tillegg til litteraturstudier av lignende erfaringer fra andre land.

   

  Last ned rapporten

  Type prosjekt

  Evaluering

  Oppdragsgiver

  Jernbanedirektoratet

  Tidsrom

  2019–2020

  Civitas' rolle

  Redaktør og forfatter

  Civitas' medarbeidere

  Rolv Lea
  Olav Fosli
  Truls Lange

  Samarbeidspartnere

  Infraplan AS

Lilleakerbyen:
Fra innadvendt kjøpesenter med parkering til åpent bystrøk med gater og torg

ILLUSTRASJON: LPO

 •  

  Civitas er prosjektleder for Lilleakerbyen for Mustad Eiendom. Mellom Bærum og Oslo, fra Lysaker til Lilleaker stasjon og nordover langs Lysakerelva ligger den fremtidige Lilleakerbyen – hele Mustads Eiendom. I tillegg til den vakre Lysakerelva består området i dag stort sett av kontorbygg og kjøpesenteret CC Vest.

  Mustad har holdt til i området i 150 år og ønsker å planlegge fremtiden med like lang horisont. Vi har funnet inspirasjon i fortiden. Den klassiske bystrukturen, med fleksible, passe store, kvartaler har vist seg å være varige og robuste rammer for handel, byliv, arbeid og boliger. Parkering og varelevering får nye løsninger under bakken. Det frigjør plass til en mangfoldig og inviterende bilfri by hvor gågater, parker og plasser dominerer livet mellom husene som skal romme nye boliger og et mangfold av funksjoner og tilbud.

  CC Vest er et av Norges mest lønnsomme kjøpesentre. Vi tror ikke at kjøpesenter er morgendagens løsning. Samfunnets utvikling, hensynet til bærekraft, myndighetskrav og innsikt i både markedstrender og fremvoksende kundebehov tilsier behov for endring. Handelen flytter inn i den nye byens førsteetasjer. CC Vest legger også beslag på et område som potensielt har svært gode bokvaliteter - høyt og solfylt, med nærhet til både natur og knutepunktet Lysaker. Lilleakerbyen skal likevel ta vare på alt folk liker ved CC Vest og området i dag: Praktisk hverdagshandel, rask og enkel adkomst, et sted å møtes, gode handleopplevelser, arbeidsplasser og ikke minst Lysakerelva og naturen rundt.

   

   

  Type prosjekt

  Plangrep og regulering

  Oppdragsgiver

  Mustad Eiendom

  Tidsrom

  2017–

  Nøkkeltall

  300 mål. Ca. 2300 boliger, handel, kontor, hotell, servering, tjenester, kultur, bibliotek, service, parker og byrom

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse
  Reguleringsplan Bærekraftstrategi

  Civitas' medarbeidere

  Asbjørg Næss

  Ole Falk Frederiksen

  og mange flere

  Samarbeidspartnere

  ALAB, LPO, Leonard Design Architects, SLA og
  mange underleverandører

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?

 •  

  Flere strategiske grep kan gjøre det lokale klimaarbeidet mer effektivt i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Potensialet for klimagassreduksjoner er stort, men det er en rekke barrierer som må forseres. Civitas, Cicero og Vestlandsforskning har på oppdrag fra Miljødirektoratet utarbeidet rapporten «Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak».

  Hvor mye og hva slags tiltak kan kommunesektoren bidra til å utløse? Hvilke utslippsreduksjoner og mulige klimatiltak utløses eventuelt ikke av dagens virkemidler? Dersom det er potensial for at kommunene kan bidra til å utløse større klimagassreduksjoner enn de gjør i dag, hvilke barrierer hindrer dem?

  Hvilke tiltak en kommune å fokusere på påvirkes blant annet av om det kommunens utslippsregnskap kun baseres på direkte utslipp eller også på indirekte utslipp. Sistnevnte retter oppmerksomheten mot hvordan forbruk av varer og tjenester bidrar til utslipp uavhengig av hvor utslippet skjer – i kommunen, i Norge eller andre land. De to inngangene generere ulike og supplerende klimapolitiske dagsordener, og ulik innretning på tiltak og virkemidler.

  Vårt estimat av potensial for klimagassreduksjoner av direkte utslipp der kommunene har sterk påvirkning, er samlet sett ca 1,9–2,5 mill tonn CO2-ekvivalenter per år.

  Vurderes potensialet med utgangspunkt i både direkte og indirekte utslipp forårsaket av kommunesamfunnets forbruk, er vårt estimat at det gjennom kommunenes arbeid er et potensial for klimagassreduksjoner på 13–26 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år.

  Last ned rapporten her og les mer om beregningene, barrierene og hvordan potensialet kan utløses.

   

  Type prosjekt

  Forskning og utredning

  Oppdragsgiver

  Miljødirektoratet

  Tidsrom

  2017–2018

  Nøkkeltall

  0,5 mill. kr.

  Civitas' rolle

  Utfører

  Civitas' medarbeider

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Cicero og Vestlandsforskning

Parallelloppdrag NRK Marienlyst

 •  

  Civitas har ledet prosessen med å arrangere parallelloppdrag for mulig fremtidig utvikling og bruk av Marienlyst dersom NRK flytter.

  Oppdraget dekker et område på 95 dekar, hvorav 84 dekar eies av NRK.  Området har stort potensial for boligbebyggelse med høy utnyttelse, men også flere typer arealbruk som kunnskapsbasert næring og kulturformål. Deler av dagens eiendom vil bli fredet og det er vesentlig å avklare hvordan denne inngår i den totale bruken. Det skulle utarbeides volum- og mulighetsstudier som var ført så langt at realismen kan vurderes. NRK vil bruke mulighetsstudiene som grunnlag for et eventuelt salg av eiendommen, og dele dem med en eventuell framtidig eier av området.

  Det ble avholdt en åpen konkurranse om deltagelse i oppdraget. 14 team deltok og 5 team ble valgt: 4B Arkitekter + IN’BY, HRTB Arkitekter + Niels Torp Arkitekter + Code, Powerhouse Company, Rodeo + Rebuilding + Opak + Henning Larsen Architects, og Transborder Studio.

  Prosjektene ble evaluert av en komité bestående av prosjektledelse og eiendomsansvarlige i NRK, samt faglige rådgivere innen arkitektur, byplanlegging og eiendomsutvikling.

  Civitas sin rolle har vært å være prosjektleder og sekretariat for parallelloppdraget. Dette inkluderer å legge til rette for valg av deltagere, fremskaffe grunnlagsmateriale og utarbeide program, stå for den praktiske organiseringen og gjennomføringen, utarbeide evalueringsrapport, og lede diskusjoner i evalueringskomiteen.

   

  Se evaluerlingsrapporten her

  Type prosjekt

  Organisering og gjennomføring av parallelloppdrag

  Oppdragsgiver

  NRK

  Tidsrom

  2017

  Civitas' rolle

  Prosjektleder,

  Deltaker i evalueringskomiteen,

  Sekretariat

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Marit Øhrn Langslet

  Reidun Rimberg

  Truls Lange

Nytt regjeringskvartal:
Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
samt prinsipper for byform og miljø

ILLUSTRASJON: BLOM ASA 2014

 •  

  På oppdrag fra Statsbygg har Civitas, i samarbeid med Nordic Office of Architecture og Multiconsult, utarbeidet en statlig reguleringsplan for gjenreisning av regjeringskvartalet.

  Civitas har vært fagansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, miljøambisjoner, oppfølging av ytre miljø og har bidratt i utforming av byformprinsipper og løsningen for området.

  Regjeringen har lagt premissene for løsningene, blant annet at alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal innpasses i området, hensynet til bevaring, riving og nybygg samt omlegging av Ring 1.

  Målet for planen og løsningen har vært å legge til rette for et fremtidig regjeringskvartal med lavt klimagassfotavtrykk og andre miljøbelastninger, integrerte sikkerhetstiltak i byrommene samt bygninger og anlegg som er inviterende for byens befolkning og besøkende.

  Den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning samt utforming av byplangrep og miljøambisjoner.

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017

  Nøkkeltall

  Ca. 100 dekar planområde.

  Om lag 110.000 kvm BRA nybygg.

  Om lag 5.700 arbeidsplasser.

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  Miljørådgiver

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Selvig

  Reidun Rimberg

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rolv Lea

  Erik Berge

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Forsvarsbygg

Partner i FME ZEN:
Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer

ILLUSTRASJON: SNØHETTA

 •  

  Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) – skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder. Visjonen er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser"

  NTNU og Sintef leder programmet. Civitas er partner i programmet og skal sammen med kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere planlegge, utvikle og drifte områder uten (svært lave) klimagassutslipp. Lave utslipp fra blant annet materialer, transport og energibruk skal sammen med lokal fornybar energiproduksjon gi null utslipp av klimagasser gjennom livsløpet.

  Det skal i forsknings- og utviklingsprogrammet blant annet:

  • Utvikles verktøy for prosjektering og planlegging nullutslippsområder
  • Skapes nye forretningsmodeller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet.
  • Utvikles teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikles verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Bygge 7 pilotpområder for utprøving av verktøy, modeller, teknologier og løsninger

  Arbeidet er organisert i seks arbeidspakker der flerfaglig samarbeid og samarbeid på tvers er avgjørende for å finne de gode løsningene.

   

  Type prosjekt

  Forsknings- og utviklingsprogram

  Oppdragsgiver

  Forskningsrådet og
  200 mill kr egenfinansiering

  Tidsrom

  2017–2025

  Nøkkeltall

  200 mill kr over 8 år

  7 pilotområder

  6 arbeidspakker

  Civitas' rolle

  Partner

  Civitas' medarbeidere

  Alle vil bli involvert

  Samarbeidspartnere

  NTNU
  Sintef
  En rekke kommuner
  Aktører i privat sektor

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstadsletta. Reguleringsplanen legger til rette for en etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, samt nærsenter og barnehage. Viktige tema som berøres er naturmangfold, grønnstruktur og landskapsvern, trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet, og støy.

  Områdereguleringsplanen utarbeides på vegne av fire grunneiere innenfor planområdet og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet. For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. I tillegg har Civitas utarbeidet et omfattende kvalitetsprogram for byggefasen.

  Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.

  Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn vinteren 2017. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at det kan innsendes rammesøknader straks planen er vedtatt.

   

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Bergerveien 12 AS

  Bergerveien 24 AS

  JM AS

  Sandekra AS

  Tidsrom

  2013–2017

  Nøkkeltall

  190 dekar planområde

  1650 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Ansvar for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Reidun Rimberg

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Marit Øhrn Langslet
  Erik Berge

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture

  White Arkitekter

  HRTB Arkitekter

  Tom Edvardsen Arkitekter AS

  Arcasa Arkitekter

  Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

  Multiconsult

  Norsam

  Biofokus
  Asplan Viak
  med flere

   

Byttepunkter for sømløse kollektivnett:
Råd om planlegging og utforming

FOTO: TRULS LANGE

 •  

  Denne gjennomillustrerte veilederen gir råd om planlegging, lokalisering og utforming av byttepunkter som ledd i utviklingen av et sømløst kollektivt reisenettverk. Den omtaler grunnleggende premisser for å kunne oppnå dette og hvordan det samlede kollektivnettet bør styre hvor byttepunktene skal være og hvilke funksjoner de skal løse. Den beskriver de reisendes krav og ønsker til byttepunktenes utforming og drift og hva operatørene og de ulike kollektive transportmidlene trenger. Den viser eksempler på løsninger for ulike typer byttepunkter og peker på forhold som må være på plass for å få en god gjennomføring og oppfølging av byttepunkters utvikling.

  Boken er bestilt og utgitt av TØI som del av TransBYTT-prosjektet. I TØIs system er den TØI-rapport 1526/2016.

  Alle som arbeider med kollektivtransport kan ha glede av den, og du kan laste ned pdf-ugaven for skjerm her.

  Type prosjekt

  Veileder / lærebok

  Oppdragsgiver

  TØI

  Tidsrom

  2015–2016

  Nøkkeltall

  180 sider gjennomillustrert

  Civitas' rolle

  Medforfatter

  Dokumentstruktur

  Redigering

  Illustrasjoner og layout

  Civitas' medarbeider

  Truls Lange

  Samarbeidpartner

  Medforfatter

  Gustav Nielsen

Campus Evenstad i Østerdalen:
Et nullutslippsbygg i massivtre

FOTOS: EIVIND SELVIG

 •  

  Campus Evenstad er en del av høyskolen i Hedmark. Byggeprosjektet er et nytt undervisnings- og kontorbygg. Statsbygg som byggherre etablerte tidlig målet om å prøve ut bruk av massivtre og et nullutslippskonsept. Null klimagassutslipp gjennom livsløpet der utslipp knyttet til materialer i bygget, byggefasen, energibruk i drift og egenproduksjon av energi inngår i regnestykket. Definisjonen ZEB-COM ble lagt til grunn for systemavgrensningene: Zero Emission Building – Construction, Operation and Materials.

  Prosjektet er et pilotprosjekt i forskningsprogrammet ZEB og videreføres som et pilotprosjekt i forskningsprogrammet ZEN, nullutslipps nabolag.

  Civitas ved Eivind Selvig har koordinert utvikling av metodikk, systemavgrensninger og dokumentasjon for klimagassberegninger samt rådgivning om valg av løsninger og materialer.

  Modellen klimagassregnskap.no, utviklet av Civitas m.fl. på oppdrag fra Statsbygg, er benyttet i idé og skissefase, forprosjekt og ved dokumentasjon av oppnådd resultat. Asplan Viak har i samarbeid med Civitas utført vurderinger av en rekke konsepter, løsninger og alternative bygningsdetaljer. ZEB/Sintef byggforsk har i utviklet en regnearkmodell som er brukt i beregningene og dokumentasjonen av det ferdige bygget.

  Prosjektet har oppnådd ZEB-COM balanse og er ved ferdigstilling det eneste bygget i sitt slag i Norge som tilfredsstiller ZEB-COM ambisjonsnivået.

   

  Type prosjekt

  Byggeprosjekt

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017 (ZEB-pilot)

  Nøkkeltall

  Om lag 1.200 kvm BRA

  Null utslipp av klimagasser i et livsløpsperspektiv
  jamfør definisjonen ZEB-COM

  Civitas' rolle

  Miljørådgiver,
  hovedansvarlig for klimagassberegninger og vurderinger

  Civitas' medarbeider

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Arkitekt Ola Roald Entreprenør ØM Fjeld

  Rådgivende ingeniør
   Asplan Viak

Ulsteinvik 2046

ILLUSTRASJON: OLE A. KROGNESS

 •  

  Civitas har ledet en prosess i Ulstein kommune som resulterte i forslag til strategier og tiltak for sentrumsutvikling.

  Bakgrunnen for oppdraget var at kommunen ønsket en medvirkning rundt utvikling av Ulsteinvik tettsted, som grunnlag for rullering av sin kommuneplan. Det ble avholdt framtidsverksteder for ungdom, handelsstand, næringsliv, fagmiljø, politikere og andre interessenter. Framtidsverkstedene var, sammen med faglige vurderinger av gjeldende planverk og analyser av relevante tema, grunnlag for utarbeiding av framtidsbilder og strategier.

  Det ble lansert strategier og tiltak for temaene boligutvikling og -lokalisering, næringslokalisering og utvikling av handel, samt transport og parkeringsløsninger.

  Gjennom verkstedene ble det også utviklet et framtidsbilde for Ulsteinvik 2046, som et verktøy for å få diskusjon rundt mulige utviklingsretninger.

  Type prosjekt

  Framtidsverksted og -rapport

  Oppdragsgiver

  Ulstein kommune

  Tidsrom

  2016

  Civitas' rolle

  Prosessleder

  Analysearbeid og utarbeiding av anbefalinger og framtidsbilder

  Civitas' medarbeidere

  Jomar Lygre Langeland

  Njål Arge

  Marit Øhrn Langslet

  Samarbeidspartnere

  IN’BY

  Ole A. Krogness

Oslo kommune, Utdanningsetaten: 
Stedsanalyser av aktuelle skoletomter

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  Civitas har utarbeidet et bredt antall stedsanalyser av aktuelle skoletomter for Utdanningsetaten. Det ble utført stedsanalyser av tomter på Østensjø, Mortensrud, Klemetsrud, Ullern og Vestre Aker.

  Elevveksten i Oslo er høy, og det er et fortløpende behov for flere elevplasser. I forbindelse med rullering av skolebehovsplanen ble det utført konseptvalgutredninger (KVU) for å avveie hvordan behovet for elevplasser i den neste tiårsperioden skal løses. Stedsanalysene ligger til grunn for vurderingene som ble gjort i konseptvalgutredningene.

  Etablering av elevplasser skjer enten i form av utvidelser eller ombygging av eksisterende skoler, etablering av nye skoler på eksisterende tomter eller ved etablering av helt nye skoler på tomter uten skole i dag. Stedsanalysene identifiserer stedlige forhold som kan eller bør ha innvirkning på plassering og utforming av skoleanlegg. Både planfaglige rammer og føringer, fysiske barrierer og muligheter samt sosiokulturelle premisser ble beskrevet, og det ble foretatt en vurdering av både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko. Stedsanalysen ble oppsummert i et anbefalingskart med tilhørende tekst som ga rammer for volumstudier av hver enkelt tomt.

   

   

  Type prosjekt

  Stedsanalyser

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Utdanningsetaten,

  Tidsrom

  2014–2015

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Analysearbeid

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  L2 Arkitekter AS

  Samark AS

  Siv.ark. MNAL Inge Lødner

  Link Arkitektur

  Dark Arkitekter

  Planforum AS

  Arch Uno AS

Skårer syd, Lørenskog:
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: VISMO / DARK ARKITEKTER

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for gjennomføring av områderegulering med konsekvensutredning på Skårer Syd i Lørenskog. Områderegulering er formelt kommunens oppgave, men loven åpner for at det inngås avtale om at grunneierne kan stå for gjennomføringen av reguleringen i samarbeid med kommunen. Reguleringen hadde detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at neste steg vil være rammesøknad.

  Planområdet har fire ulike grunneiere, med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med grunneiergruppen, Lørenskog kommune og Dark arkitekter, bistått med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for den enkelte grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt til konsekvensutredningen, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området. Videre har vi utarbeidet konsekvensutredning, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

  Som en konsekvens av reguleringen er det også utarbeidet en utbyggingsavtale og en grunneieravtale for området. Også her har Civitas bistått for å komme frem til omforente løsninger for blant annet fordeling av kostnader og ansvar for etablering av infrastruktur i området.

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Grunneiergruppen:

  Sindre Eiendom AS,

  Losbyveien 1 AS,

  Lørenskog kommune,

  Blomsterringen AS.

  Tidsrom

  2012–2014

  Nøkkeltall

  Ca. 90 dekar

  Ca. 1250 nye boliger

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Civitas’ medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Sentrale samarbeidspartnere

  Dark arkitekter

Hvordan kan kommuneplanens arealdel bidra til at flere går, sykler og reiser kollektivt?

 •  

  Civitas har vurdert arealdelen til kommuneplaner i de ni byområdene som i Nasjonal Transportplan er definert for bymiljøavtaler. Særlig har vi sett på hvordan kommunenes planlegging av utbyggingsområder vil bidra til å nå det nasjonale målet om at veksten i persontransport i byene tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange («nullvekstmålet»).

  Civitas har utviklet et sett av kriterier som planene er vurdert opp mot. Kartleggingen og vurderingen er lagt til grunn for konkrete anbefalinger om hvilke sider ved planene som bør utvikles for at «nullvekstmålet» skal kunne nås. Vi har også sett på en mulig kopling mellom planene og eventuelle, framtidige bymiljøavtaler.

  Faglige spørsmål er diskutert med oppdragsgiver og med fagfolk i aktuelle kommuner og fylkeskommuner, men vurderingene og anbefalingene står for Civitas’ regning. Resultater fra arbeidet er i ettertid presentert i ulike areal- og transportfaglige fora, og benyttet som grunnlag for departementets arbeid.

  Gjennom oppdraget har Civitas fått inngående kjennskap til planstatus og utfordringer i samtlige større norske byområder, samtidig som vi har formidlet innsikt fra de byområdene der våre medarbeidere i seinere år har vært mest aktive.

   

  Type prosjekt

  Kartlegging, utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og moderniserings-departementet

  Tidsrom

  2013–2014

  Nøkkeltall

  18 kommuneplaner i landets ni største byområder er vurdert som grunnlag for anbefalinger

  Civitas’ rolle

  Prosjektleder, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder), Jomar Langeland og Njål Arge

  Samarbeidspartnere

  En parallell vurdering med vekt på regionalt nivå er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak

Erfaringer med
bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg

 •  

  Civitas med samarbeidspartnere ble engasjert for å innhente erfaringer fra drift av lavenergi- og passivhus yrkesbygg. Oppgaven var todelt.

  For det første skulle det utvikles en metodikk for analyse av forholdet mellom planlagt og faktisk inneklima og energibruk. For det andre skulle metodikken testes ved å innhente og analysere erfaringsdata fra 10 bygg. Det skulle undersøkes om det oppstår konflikt mellom ønsket om lav energibruk og godt inneklima og om det var vesentlige avvik mellom prosjektert og faktisk energibruk. Et viktig spørsmål var hvorvidt det var nødvendig å ta spesielle hensyn for å sikre godt inneklima når forskriftenes krav til lav energibruk skjerpes.

  Ved testing av hypoteser og delproblemstillinger på de utvalgte byggene, ble Ørebrometoden benyttet for å undersøke brukernes tilfredshet med inneklima. Videre ble driftspersonalet intervjuet, og energibruksdata for byggene ble innhentet.

  Resultatet av undersøkelsen viste at brukerne i store trekk er fornøyde med byggene. Det gis en rekke positive tilbakemeldinger fra brukerne av byggene, men også noen negative. Noen bygg hadde problemer med tekniske løsninger og leveranser, og de manglet til dels dokumentasjon og måledata. Mulige negative bruks- og inneklima-konsekvenser av en skjerping av energikravet i TEK til passivhusnivå synes å være små sammenlignet med det generelle forbedrings-potensialet som ligger i grundigere funksjonstesting, innregulering, overlevering og drift.

  Prosjektet var et samarbeid mellom SINTEF, Miljøanalyse, Tiny Mesh og Civitas, der Civitas i tillegg til å være utførende også hadde prosjektlederrollen. SINTEF hadde spesielt ansvar for bruk av Ørebrometoden.

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og regionaldepartementet,

  Miljøverndepartementet

  Tidsrom

  Høsten 2013

  Nøkkeltall

  Verdi 700 000 kr.

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse og utredning

  Civitas’ medarbeidere

  Eivind Selvig

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  SINTEF

  Miljøanalyse

  Tiny Mesh

Forslag til bedre forvaltning av kommunesektorens bygninger og infrastruktur – bygg, veg, vannforsyning og avløp

FOTO: RUNE OPHEIM

 •  

  I dette forsknings- og utviklingsprosjektet har Civitas kartlagt dagens praksis og kommende utfordringer. Videre har vi foreslått en rekke tiltak for mer effektiv forvaltning og redusert etterslep i vedlikehold.

  Foreslåtte tiltak omfatter både staten og kommunesektoren selv, og innebærer mer satsing på

  • Kompetanse (rekruttering, fagkunnskap, nettverk)
  • Kommunikasjon (formidling)
  • Kontroll (oversikt nåtid og framtid, tydelige prioriteringer)
  • Koordinering mellom utførende, beslutningstakere og staten
  • Kompensasjon fra staten.

  Anbefalingene er basert på en spørreundersøkelse der vi fikk svar fra 284 kommuner, og på systematisk vurdering av antatte utfordringer fram mot 2050. Drivkrefter og barrierer for god forvaltning er også kartlagt.

  Tematiske kommunedelplaner (hovedplaner) tilrås for å få bedre dialog mellom driftsenheter, kommuneledelse og politikere. Vi slår også et slag for den gode hverdagsjobbingen, med mer systematikk i stedet for intuitiv tilnærming og kortsiktige løsninger. Staten har blant annet viktige oppgaver knyttet til fagutvikling og forenklet rapportering.

   

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  KS – Kommunesektorens organisasjon

  Tidsrom

  2012–2013

  Nøkkeltall

  Oppdragsverdi
  ca. kr 2.000.000

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder)
  Rolv Lea

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  Bruem Consulting

  v/ Per Bruem

   

Kanalbyen, Kristiansand:
Program for miljøvennlig utbygging

ILLUSTRASJON: A-LAB

 •  

  Fra 1920-tallet og fram til i dag har området vært en sentral del av havnevirksomheten i Kristiansand. Nå skal det bli boliger, næringslokaler og offentlige byrom med torg og parker.

  Første del av miljøprogrammet tar for seg hvordan miljøarbeidet skal organiseres. Her beskriver vi hvordan miljømålene skal forankres i styrende organer, og hvordan ansvaret for å nå miljømålene skal videreføres i kontrakter med tomtekjøpere og entreprenører. Videre hvordan en skal følge opp og rapportere resultatene systematisk.

  Miljøprogrammets andre del tallfester mål for tolv miljøområder. De spenner fra tradisjonelle tema som ren grunn og rent vann, til det høyaktuelle ønsket om å sikre lave klimagassutslipp.

  Civitas har generelle opplegg for slike miljøprogram. Men alle prosjekter og steder har særtrekk som det er nødvendig å ta hensyn til. Det gjorde vi også her i Kanalbyen.

  Type prosjekt

  Miljøprogram

  Oppdragsgiver

  Kanalbyen utvikling AS

  Tidsrom

  2012

  Civitas’ rolle

  Utarbeidet miljøprogrammet

  Civitas’ medarbeidere

  Elin Enlid

  Asbjørg Næss

Miljøkoordinator for utvidelse av
Oslo Lufthavn Gardermoen

FOTO: ASBJØRG NÆSS

 •  

  Asbjørg Næss, Civitas er engasjert som miljøkoordinator for utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Utvidelsen omfatter blant annet nye taksebaner, driftsbygg og to nye terminalbygg som tilbygg til den eksisterende terminalen. Prosjektets totale kostnadsramme er ca. 14 milliarder kroner.

  Utbyggingen har svært høye miljøambisjoner. Blant annet nulltoleranse for forurensning av grunnvannsmagasinet under lufthavnen og BREEAM-sertifisering på nivå Excellent for de to nye terminalbyggene. Videre en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene fra de nye terminalbyggene sammenlignet med dagens praksis i bransjen. Disse kravene følges opp med klimagassregnskap.

  Som miljøkoordinator har Civitas’ bidrag vært å foreslå og skape konsensus om miljøambisjoner og -mål for prosjektet, å utarbeide kontraktskrav på miljøfeltet og veilede de prosjekterende i arbeidet med å omsette miljømål og -krav til spesifikke krav i entreprisens beskrivelser. Civitas har også bidratt med utvikling av sjekklister for oppfølging av kravene i byggefasen. For eksempel sjekklister for miljøstyringssystem, passivhus og kontroll av krav til materialer. Civitas forestår også veiledning av entreprenører og kontroll av deres utførelse, for å sikre at miljøkrav blir overholdt i utbyggingsfasen.

  Type prosjekt

  Miljøkoordinator byggeprosjekt

  Oppdragsgiver

  Oslo Lufthavn AS,
  T2-Prosjektet

  Tidsrom

  2010–2017

  Nøkkeltall

  Engasjert fire dager i uken

  Civitas’ medarbeider

  Asbjørg Næss

   

Miljørapportering for kjøpesentre:
Energibruk – klimagassutslipp – avfall – HMS

 •  

  Sektor Gruppen  eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene for bygg og aktiviteter generert i bygg.

  De registrerer og rapporterer ut over gjeldende krav i et målrettet arbeid for å redusere energibruk, klimagassutslipp og mengden usortert avfall. Foruten energibruk inkluderer regnskapet klimagassutslipp, trafikk generert av besøkende, ansatte, varetransport og transport av avfall. De rapporterer også på sykefravær og brannvern- og førstehjelpskurs, samt status på alle planlagte og gjennomførte tiltak.

  Civitas har utarbeidet en modell for å samle inn data og gjøre beregninger på miljøtemaene. Videre har vi utarbeidet et rapporteringssystem med mal for kvartalsvise og årlige miljørapporter. Vi  står for både utarbeidelsen og kvalitetssikringen av rapportene, samt løpende utvikling og forbedring av mal og innhold.

  Type prosjekt

  Miljøanalyser

  Oppdragsgiver

  Sektor Eiendom AS

  Tidsrom

  2011–

  Nøkkeltall

  35 kjøpesentre,

  totalt 970 000 kvm

  Civitas’ rolle

  Rådgiver, prosessleder, utreder

  Civitas’ medarbeidere

  Gaute Taarneby

  Eivind Selvig

  Samarbeidspartnere

  Evotek AS

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.