Reidun Rimberg

sivilarkitekt

Reidun

er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole. Hun har lang erfaring med planlegging og forvaltning både fra offentlig og privat sektor, og har svært god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling. De viktigste arbeidsfeltene er arealplanlegging og konsekvensutredning. Reidun har i en rekke større saker både hatt ansvar for tilrettelegging av planprosessen og for fremstilling av nødvendig materiale.

Reidun kan levere

Arealplanlegging med utarbeidelse av blant annet reguleringsplaner og konsekvensutredninger

Bistand med opplegg og gjennomføring av planleggingsoppgaver, for sikring av både faglig innhold og nødvendige lover og prosedyrer.

Fremstilling av materiale for politisk behandling, herunder sammenfatning av utredninger og grunnlagsmateriale.

 

reidun.rimberg@civitas.no  |  +47 977 51 608

Spør meg om

Arealplanlegging

By- og tettstedsutvikling

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

Gjennomføring av planprosesser

 

“Uten et nøyaktig arbeid bak kulissene vil hverken opera eller andre bygg bli virkelighet og stå og skinne”

FOR EKSEMPEL

Nytt regjeringskvartal:
Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning
samt prinsipper for byform og miljø

ILLUSTRASJON: BLOM ASA 2014

 •  

  På oppdrag fra Statsbygg har Civitas, i samarbeid med Nordic Office of Architecture og Multiconsult, utarbeidet en statlig reguleringsplan for gjenreisning av regjeringskvartalet.

  Civitas har vært fagansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, miljøambisjoner, oppfølging av ytre miljø og har bidratt i utforming av byformprinsipper og løsningen for området.

  Regjeringen har lagt premissene for løsningene, blant annet at alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal innpasses i området, hensynet til bevaring, riving og nybygg samt omlegging av Ring 1.

  Målet for planen og løsningen har vært å legge til rette for et fremtidig regjeringskvartal med lavt klimagassfotavtrykk og andre miljøbelastninger, integrerte sikkerhetstiltak i byrommene samt bygninger og anlegg som er inviterende for byens befolkning og besøkende.

  Den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning samt utforming av byplangrep og miljøambisjoner.

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2014–2017

  Nøkkeltall

  Ca. 100 dekar planområde.

  Om lag 110.000 kvm BRA nybygg.

  Om lag 5.700 arbeidsplasser.

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  Miljørådgiver

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Eivind Selvig

  Reidun Rimberg

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rolv Lea

  Erik Berge

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture, Multiconsult, SLA og Forsvarsbygg

Harbitzalleen 1–7, Oslo:
Reguleringsplan med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: LPO ARKITEKTER

 •  

  Møllergruppen Eiendom ønsket å utvikle sine eiendommer på Skøyen med bolig- og næringsbebyggelse, for å legge til rette for transformasjon av et tidligere industriområde. Området hadde eldre industribebyggelse fra ulike epoker, og det var knyttet bevarings-interesse til flere av bygningene.

  Civitas ble engasjert som plankonsulent, og hadde ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning i samarbeid med LPO arkitekter. Planen foreslo næringsbebyggelse mot eksisterende kontorbebyggelse i øst, og boligbebyggelse mot småhusbebyggelsen i vest. Deler av den bevaringsverdige bebyggelsen ble innpasset i planen.

  Konsekvensutredningen handlet først og fremst om konsekvenser for byutvikling og landskap, tilpasning til kulturminner, naturmiljø og trafikk.

   

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  MøllerGruppen Eiendom

  Tidsrom

  2013–2014

  Nøkkeltall

  Totalt 63.000 kvm BRA med boliger, forretninger og kontorer

  Civitas' rolle

  Plankonsulent

  Civitas' medarbeidere

  Reidun Rimberg

  Samarbeidspartnere

  LPO arkitekter

Nasjonalmuseet på Vestbanen:
Reguleringsplan med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: STATSBYGG /
KLEIHUES + SCHUWERK GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN

 •  

  På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet tok Statsbygg i 2008 opp arbeidet med planlegging av et samlet anlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. I tillegg var det ønskelig å innpasse bebyggelse på bakre del av tomten, for å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter og nødvendig byreparasjon.

  Civitas ble engasjert som plankonsulent for arbeidet, som var basert på vinnerprosjektet fra en internasjonal arkitektkonkurranse. Viktige utredningstemaer var ivaretakelse av Nasjonalmuseets krav, konsekvenser for bymiljø og trafikk, pluss vurdering av forholdet til de fredete Vestbanebygningene.

  Bebyggelse på bakre del av tomten ble tatt ut av planen i forbindelse med politisk behandling av saken.

  Type prosjekt

  Regulering med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2009–2012

  Nøkkeltall

  26,5 dekar. Inntil 63.000 kvm bebyggelse, hvorav 40.000 kvm museum

  Civitas’ rolle

  Plankonsulent

  Civitas’ medarbeidere

  Reidun Rimberg,

  Ellen Haug, Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten, Norsam

Astrup Fearnley Museet, Oslo:
Reguleringsplan

ILLUSTRASJON: RENZO PIANO OG
NARUD-STOKKE-WIIG

 •  

  Vedtatt reguleringsplan for Tjuvholmen inneholdt et areal for et museum på søndre del mot sjøen. Vurdering av mulige løsninger for et museum viste at det var behov for å endre reguleringen for denne delen av Tjuvholmen.

  Tjuvholmen KS engasjerte Renzo Piano Building Workshop for å utforme et anlegg bestående av et museum, et opplevelsessenter og et utsiktstårn, pluss en kontorbygning i tilstøtende felt på Tjuvholmen. Museet var planlagt benyttet av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst.

  Civitas ble engasjert for å sikre at nødvendig materiale ble utformet i samsvar med gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer. Civitas hadde ansvar for prosessen og for utforming av grunnlag for plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan

  Oppdragsgiver

  Tjuvholmen KS

  Tidsrom

  2007–2008

  Nøkkeltall

  Planområde 23,8 dekar

  Totalt 12.500 kvm BRA

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  Ansvar for utforming av materiale

  Civitas' medarbeider

  Reidun Rimberg

  Samarbeidspartnere

  Narud-Stokke-Wiig AS på vegne av Renzo Piano Building Workshop

Tjuvholmen, Oslo:
Reguleringsplan med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: OLE A.  KROGNESS

 •  

  Etter at Oslo Havnevesen vedtok å selge Tjuvholmen for å frigjøre området for byutvikling, avholdt Oslo kommune en konkurranse om byutvikling og kjøp.

  Basert på vinnerprosjektet KS Utsyn ble det utarbeidet en plan for å kunne transformere dagens kaiområde til et byområde med hovedvekt på boliger og publikumsrettede funksjoner. Det var et mål å kunne utvikle et øylandskap med bebyggelse, parker og åpne arealer.

  Planarbeidet ble gjennomført med Nils Torp Arkitekter og Civitas som hovedkonsulenter. I tillegg ble det benyttet en rekke andre konsulenter til delutredninger. Civitas' ansvar var fremstilling av nødvendig materiale for politisk behandling.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Selvaag Gruppen

  Aspelin-Ramm Gruppen

  Tidsrom

  2003–2004

  Nøkkeltall

  Totalt areal 51 dekar

  hvorav 18 dekar tidligere sjøareal

  Inntil 148.600 kvm til bolig, næring og kultur

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,

  ansvar for utarbeiding av materiale for behandling.

  Civitas' medarbeider

  Reidun Rimberg

  Samarbeidspartnere

  Niels Torp Arkitekter

Operaen i Bjørvika, Oslo:
Reguleringsplan

FOTO: JØRAN ØSTOM, FLICKR.COM, CC-BY-NC-ND 2.0

 •  

  Stortinget fattet i juni 2000 vedtak om at det skulle bygges nytt operahus i Bjørvika, og at prosjektet skulle gjennomføres uavhengig av den videre vei- og byutvikling og med basis i en særskilt reguleringsplan.

  Det ble gjennomført en internasjonal arkitektkonkurranse for utforming av nytt operabygg. Kulturdepartementet ba Statsbygg om å utarbeide reguleringsplan med utgangspunkt i Snøhettas vinnerprosjekt, og Civitas ble engasjert som plankonsulent for arbeidet.

  Viktige vurderingstemaer i tilknytning til planarbeidet var bygningens tilpasning i bybildet og etappeløsninger for atkomst fra veinettet.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan

  Oppdragsgiver

  Statsbygg

  Tidsrom

  2001–2003

  Nøkkeltall

  46,4 dekar område, hvorav 15,4 i tidligere sjøareal, inntil T- BRA 36.500 kvm bebyggelse

  Civitas' rolle

  Plankonsulent,
  Ansvar for materiale for behandling

  Civitas' medarbeider

  Reidun Rimberg

  Samarbeidspartnere

  Snøhetta arkitekter

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.