Rolv Lea

samfunnsøkonom og logistiker, daglig leder i Civitas

Rolv

har hatt ansvar for detaljerte oppgaver som prosjektering av vare- og personlogistikk i kunstmuseum og bibliotek, mellomstore problemstillinger som internlogistikk på flyplass, og overordnede samfunnsutredninger.

Han har i mer enn 25 år arbeidet med problemstillinger innenfor næringslivets transporter og arealbruk.

Rolv er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1986), med tilleggsutdannelse i logistikkledelse fra BI og foretaksstrategi fra NHH, og har tidligere arbeidet i blant annet Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt.

Rolv er også daglig leder i Civitas.

 

rolv.lea@civitas.no  |  +47 408 57 170

Spør meg om

Personlogistikk

Nytte-kostnadsanalyser

Samfunnsøkonomi

Areal- og transport

Godstransport

 

FOR EKSEMPEL

Buss for tog: 
Evaluering av jernbanens lange stengninger

 •  

  Samferdselsdepartementet ba i 2019 Jernbanedirektoratet om å utrede hvorvidt fordelen med praksisen med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og å foreslå opplegg for kommende år.

  Rolv Lea, partner i Civitas, ble engasjert som assisterende prosjektleder og forfatter og redaktør av evalueringsrapporten. Medarbeidere og -forfattere var Olav Fosli og Christine Handstanger i Infraplan AS. Truls Lange utarbeidet illustrasjoner som forklarer komplekse sider ved jernbanens organisering.

  Rapporten er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe i Jernbanedirektoratet, i nært samarbeid med Bane NOR, togoperatører og transportbrukere. Det har også vært samtaler med Entur, Ruter AS og jernbaneforvaltninger i Danmark og Sverige, i tillegg til litteraturstudier av lignende erfaringer fra andre land.

   

  Last ned rapporten

  Type prosjekt

  Evaluering

  Oppdragsgiver

  Jernbanedirektoratet

  Tidsrom

  2019–2020

  Civitas' rolle

  Redaktør og forfatter

  Civitas' medarbeidere

  Rolv Lea
  Olav Fosli
  Truls Lange

  Samarbeidspartnere

  Infraplan AS

Citylink: 
Grenbanene rundt Oslo har større potensial enn
“Ytre Intercity” og Ringeriksbanen

 •  

  Civitas har utredet potensialet for grenbanene rundt Oslo på oppdrag fra 21 kommuner på Østlandet. Banene er Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen.

  Utredningen viser at det er potensial for flere reisende langs de fem banestrekningene enn på de ytre intercitystrekningene Tønsberg–Skien, Hamar–Lillehammer og Fredrikstad–Halden, samt Ringeriksbanen.

  Befolkningsveksten vil bli større, pendling langs banene er større, det bor flere mennesker der, og det er bedre plass til å bygge flere boliger nær jernbanestasjonene.

  Infrastrukturtiltak er tidligere utredet og anslått til om lag 25 milliarder kroner. Hvis disse gjennomføres, kan togtilbudet på de fem banestrekningene bli betydelig bedre enn i dag.

  Til sammenligning er det i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 ført opp 74 milliarder kroner til intercityutbyggingen.

  Samfunnsøkonomien i investeringer i Citylink er fullt på høyde med investeringene i Ytre Intercity og Ringeriksbanen.

   

  Type prosjekt

  Utredning med samfunnsøkonomisk vurdering

  Oppdragsgiver

  Gran kommune på vegne av kommunene i grenbanesamarbeidet

  Tidsrom

  2015–2016

  Civitas' rolle

  Utredning og prosjektledelse

  Civitas' medarbeidere

  Rolv Lea
  Njål Arge
  Rune Opheim

  Samarbeidspartnere

  Atkins Danmark AS

   

Nye næringsarealer

Civitas har kartlagt mulige nye arealer for areal- og transportintensive næringer i Drammensregionen. Det er benyttet to innfallsvinkler i kartleggingen: Én etterspørselsorientert, med utgangspunkt i en vurdering av næringslivets krav til nye arealer, forventede endringer i overordnet transportnett og næringsutviklingen i omkringliggende kommuner. Én annen tilbudsorientert, med utgangspunkt i arealverdier og båndlagte arealer. Kartleggingen ble utført med nær kontakt med kommunene og med befaring av de enkelte områdene.

 

Deichmanske hovedbibliotek:
Rom- og funksjonsprogram – person- og varelogistikk

”Bygget skal syde av liv… … virke tiltrekkende på nye og gamle brukere. Bygningen skal ha en rasjonell organisering og utnyttelse som gir effektive publikumsstrømmer og reduserer interne trafikkarealer. Bygningen skal legge til rette for et rasjonelt driftsopplegg for bibliotekets samlede virksomhet og ansatte skal sikres gode arbeidsforhold i et sikkert arbeidsmiljø. Bygningen skal være tilgjengelig for alle brukergrupper og være universelt utformet.” Oslo kommune har høye ambisjoner for det nye biblioteket. Civitas sørger for at logistikken funker.

 

Oslo kommune 2009–

 

 

Oslo lufthavn Gardermoen:
Utvidelse av passasjerterminalen – Passasjerlogistikk

Hvordan stenge et antall gates for ombygging og samtidig sørge for at passasjerene kommer seg ut til flyene – i tide? Vi har utviklet et logistikksystem hvor et betydelig øket passasjertall vil bli busset til og fra flyene. Til tross for at bussing kompliserer passasjerflyten, vil denne kunne avvikles innenfor dagens allerede stramme tidsplan.

 

Oslo lufthavn Gardermoen 2009–2010

 

 

Utvikling av web-basert verktøy
for beregning av klimatiltak

På viktige samfunnsområder som står for store deler av landets utslipp av klimagasser er terskelen høy for å utvikle utslippsreduserende tiltak og beregne effekten av disse. Civitas har utviklet en webportal som leder brukeren gjennom slike beregninger. Portalen er i første rekke til bruk for norske kommuner, og gjør det mulig for disse å gjøre slike beregninger selv på en enkel måte og som en naturlig del av kommunenes planlegging.

 

 

Varestrømmer i Oslo-regionen

Kunnskap om hvor varestrømmer går, mellom hvilke punkter og på hvilken måte er ofte mangelfull. I samarbeid med statlige og regionale transport- og arealmyndigheter utviklet vi metoder for å etablere en lokal database for lokale og regionale varestrømmer. Vi laget også visualisering av varestrømmene på kart, samt et opplegg for å kvalitetssikre og fremskrive dataene.

 

 

Miljøregnskap for landstrømanlegg i Oslo havn

Luftforurensning fra ferger og cruiseskip ved kai er en av flere utslippskilder som bidrar til dårlig lokal luftkvalitet i Oslo havn, og er også en kilde til utslipp av klimagasser. Skip ved kai bruker generatorer om bord til å produsere strøm. Generatorene drives av fossilt drivstoff av varierende kvalitet. Miljøbelastningen kan reduseres ved å forsyne skipene med strøm fra land. Vi har utredet mulighetene for å knytte ferger i Oslo havn til landstrøm, samt regnet på samfunnsøkonomien i et slikt tiltak.

 

 

Jernbanens framtidige stasjonsstruktur

Nye tog – skal alle stasjoner fornyes? Vridning i bosettingsstrukturen – skal det føre til endringer i stasjonsstrukturen?

 

Civitas har bygget en analysemodell for å studere samfunnsøkonomisk gevinst ved å gjøre endringer i stasjonsstrukturen. For en rekke stasjoner hvor det strengt tatt er nødvendig å bygge om for at stasjonene skal være tilpasset togene som kommer til å stoppe der, er det vurdert om det samfunnsøkonomisk er mer lønnsomt å tilby alternativ transport. I tillegg er det gjort en tilsvarende vurdering for alle stasjoner i et langsiktig perspektiv, hvor det er tatt hensyn til framtidig bosettings- og arbeidsplasstruktur.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.