Rune Opheim

sivilingeniør, byplanlegger

Rune

er bygningsingeniør fra NTH (kommunalteknikk, miljø og arealplanlegging) med tilleggsutdanning i blant annet organisasjons og administrasjonsvitenskap. Rune har opparbeidet allsidig kompetanse fra rådgiverbransjen, kommunal og statlig sektor, blant annet med mange år i SFT. Arbeidserfaringen spenner fra små kommuner til EU / internasjonalt.

 

 rune.opheim@civitas.no |  +47 915 83 199

 

CV pdf 

Spør meg om

Overordnet planlegging

Areal- og transportplanlegging

Samferdsel

Kommunalteknikk

Miljøteknologi

Næringsutvikling

Miljøregelverk, miljøforvaltning, virkemidler (Norge, EU)

Miljøstyringssystemer

Klima

Vannmiljø

Avfall

“Jo vanskeligere jo bedre!”

 

FOR EKSEMPEL

Sekretariat for KIT-samarbeidet

På oppdrag fra KS er Civitas v/ Rune Opheim sekretariat for KIT-samarbeidet.

KIT (Karakteristika i transportmodeller) er et faglig samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Miljødirektoratet og KS (kommunesektorens organisasjon). Samarbeid og koordinert FoU-innsats skal bidra til at transportmodellene gir mer presis tallfesting av hvordan endring i arealbruk og transportsystem påvirker omfang av biltrafikk med tilhørende utslipp i byområder.

På nettsiden www.kit-samarbeidet.org er det samlet resultater fra FoU-prosjekter, program/innlegg fra møter/verksteder og annet fagstoff.

 

Hvordan kan kommuneplanens arealdel bidra til at flere går, sykler og reiser kollektivt?

 •  

  Civitas har vurdert arealdelen til kommuneplaner i de ni byområdene som i Nasjonal Transportplan er definert for bymiljøavtaler. Særlig har vi sett på hvordan kommunenes planlegging av utbyggingsområder vil bidra til å nå det nasjonale målet om at veksten i persontransport i byene tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange («nullvekstmålet»).

  Civitas har utviklet et sett av kriterier som planene er vurdert opp mot. Kartleggingen og vurderingen er lagt til grunn for konkrete anbefalinger om hvilke sider ved planene som bør utvikles for at «nullvekstmålet» skal kunne nås. Vi har også sett på en mulig kopling mellom planene og eventuelle, framtidige bymiljøavtaler.

  Faglige spørsmål er diskutert med oppdragsgiver og med fagfolk i aktuelle kommuner og fylkeskommuner, men vurderingene og anbefalingene står for Civitas’ regning. Resultater fra arbeidet er i ettertid presentert i ulike areal- og transportfaglige fora, og benyttet som grunnlag for departementets arbeid.

  Gjennom oppdraget har Civitas fått inngående kjennskap til planstatus og utfordringer i samtlige større norske byområder, samtidig som vi har formidlet innsikt fra de byområdene der våre medarbeidere i seinere år har vært mest aktive.

   

  Type prosjekt

  Kartlegging, utredning

  Oppdragsgiver

  Kommunal- og moderniserings-departementet

  Tidsrom

  2013–2014

  Nøkkeltall

  18 kommuneplaner i landets ni største byområder er vurdert som grunnlag for anbefalinger

  Civitas’ rolle

  Prosjektleder, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder), Jomar Langeland og Njål Arge

  Samarbeidspartnere

  En parallell vurdering med vekt på regionalt nivå er gjennomført av Urbanet Analyse og Asplan Viak

Forslag til bedre forvaltning av kommunesektorens bygninger og infrastruktur – bygg, veg, vannforsyning og avløp

FOTO: RUNE OPHEIM

 •  

  I dette forsknings- og utviklingsprosjektet har Civitas kartlagt dagens praksis og kommende utfordringer. Videre har vi foreslått en rekke tiltak for mer effektiv forvaltning og redusert etterslep i vedlikehold.

  Foreslåtte tiltak omfatter både staten og kommunesektoren selv, og innebærer mer satsing på

  • Kompetanse (rekruttering, fagkunnskap, nettverk)
  • Kommunikasjon (formidling)
  • Kontroll (oversikt nåtid og framtid, tydelige prioriteringer)
  • Koordinering mellom utførende, beslutningstakere og staten
  • Kompensasjon fra staten.

  Anbefalingene er basert på en spørreundersøkelse der vi fikk svar fra 284 kommuner, og på systematisk vurdering av antatte utfordringer fram mot 2050. Drivkrefter og barrierer for god forvaltning er også kartlagt.

  Tematiske kommunedelplaner (hovedplaner) tilrås for å få bedre dialog mellom driftsenheter, kommuneledelse og politikere. Vi slår også et slag for den gode hverdagsjobbingen, med mer systematikk i stedet for intuitiv tilnærming og kortsiktige løsninger. Staten har blant annet viktige oppgaver knyttet til fagutvikling og forenklet rapportering.

   

  Last ned pdf:

   

  Samlerapport

  Lysark med oppsummering

  Delrapport 1: Status, spørreundersøkelse

  Delrapport 2: Nye utfordringer mot 2050

  Delrapport 3: Mulige vegvalg

  Delrapport 4: Hva kan gjøres innen eksisterende handlingsrom

  Delrapport 5: Forslag til nye virkemidler

  Type prosjekt

  Utredning

  Oppdragsgiver

  KS – Kommunesektorens organisasjon

  Tidsrom

  2012–2013

  Nøkkeltall

  Oppdragsverdi
  ca. kr 2.000.000

  Civitas’ rolle

  Prosjektledelse, utførende

  Civitas’ medarbeidere

  Rune Opheim (prosjektleder)
  Rolv Lea

  Elin Enlid

  Samarbeidspartnere

  Bruem Consulting

  v/ Per Bruem

   

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.