Tine Aagesen

samfunnsgeograf

Tine

er samfunnsgeograf fra NTNU i Trondheim og Asian Institute of Technology i Thailand. Hun har nærmere ti års fartstid i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten før hun begynte i Civitas. Med dette har hun en verdifull, detaljert innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser. Ikke minst de dokumentasjonskrav og faglige føringer man møter når man skal fremme plan- og byggesaker til behandling.

Tines viktigste arbeidsfelt er arealplanlegging og konsekvensutredning (KU). Hun kan også bistå i prosessledelse og kvalitetssikring av andre oppgaver i henhold til plan-og bygningsloven. Videre kan hun bistå med hjelp til utredninger, mulighetsstudier og  stedsanalyser.

 

tine.aagesen@civitas.no  |  +47 984 21 173

Spør meg om

Arealplanlegging

Reguleringsplaner

Konsekvensutredninger (KU)

By- og tettstedsutvikling

ROS-analyser

Gjennomføring av planprosesser

Kvalitetssikring i plan- og byggesaker

Åge Aleksandersen

 

“Formelle krav må på plass, men det hjelper også godt å vite hvordan en saksbehandler tenker”

FOR EKSEMPEL

Oslo havn:
Regulering Hjortnesterminalen og tilliggende bebyggelse

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE OG SLA

 •  

  I samarbeid med Nordic Architects og SLA har Civitas bistått Oslo Havn i å videreutvikle og bearbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen med tilliggende bebyggelse på Filipstad. Arbeidet består i både vurdering av nye trafikkprognoser, kontroll av tidligere dimensjoneringsgrunnlag og utarbeidelse av prinsipper for ny løsning, samt å utarbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen for offentlig ettersyn.

  Oppdraget er todelt. Del 1 er en analysefase av eksiterende arbeider og utredninger, samt utarbeidelse og av en arkitektkonkurranse. Del 2 består i utarbeidelse av selve reguleringsplanen og konsekvens-utredningen.

  Trafikk og logistikk er sentrale momenter i både utredning og planprosess, både på Filipstad og internt på fregeterminalen. Det er vurdert løsninger og konsekvenser knyttet til planlagt E18, fjordtrikken og havnepromenade.

  Type prosjekt

  Reguleringsplan

  Byutvikling

  Trafikk og logistikk

  Oppdragsgiver

  Oslo Havn

  Tidsrom

  2016

  Civitas' rolle

  Planprosess

  Trafikk og logistikk

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Gaute Taarneby

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  Nordic Architects

  SLA
  Multiconsult

Bispevika nord og syd, Oslo:
Detaljregulering

ILLUSTRASJON: A-LAB

 •  

  Planområdet har to grunneiere, HAV Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med A-lab hatt ansvar for å utarbeide reguleringsplanene og med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for hver grunneier.

  Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt med fagutredninger på trafikk, støy, luftforurensning, geoteknikk og lokalklima, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området.

  Detaljreguleringene har i all hovedsak fulgt opp intensjonene i reguleringsplan for Bjørvika–Bispevika–Lohavn (S-4099) stadfestet av Miljøverndepartementet i 2004.

  Type prosjekt

  To parallelle detaljreguleringer Miljøstyring

  ROS-analyse

  Bistand parallelloppdrag

  Oppdragsgiver
  Hav Eiendom

  Tidsrom

  2011–2015

  Nøkkeltall

  Ca. 150 000 BRA

  Ca. 1000 nye boliger

  Havnepromenade, gater og plasser

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Plankonsulent

  Fagkonsulent ROS

  Fagkonsulent miljø

  Fagkonsulent lokalklima

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Elin Enlid

  Rune Opheim

  Erik Berge

  Ole Falk Frederiksen

  Sentrale samarbeidspartnere

  Tegnestuen Vandkunsten,

  A-lab

Lørenskog stasjonsområde: 
Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: ARKITEKTPARTNER AS

 •  

  Civitas har utarbeidet et planprogram for en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for et kombinert bygg med ishall/eventuelt flerbrukshall, kontor, forretning, bevertning, kultur og boliger i umiddelbar avstand til Lørenskog stasjon. Planprogrammet tar utgangspunkt i et skisseprosjekt utarbeidet av Sletvold Arkitekter AS og Arkitektpartner AS.

       Prosjektet ble opprinnelige initiert av Lørenskog kommune med den hensikt å regulere en tomt til curlinghall for OL i Oslo i 2022. Etter at OL-planene ble skrinlagt, er prosjektet omarbeidet i betydelig grad, og det legges nå opp til et multifunksjonelt program med både ishockeyhall med plass til 2000 tilskuere, en mindre isflate, curlingbane og bowling, samt kontorer, forretninger, bevertning, kultur og rundt 130 boliger. Bebyggelsen kan knyttes sammen med en eventuell ny Lørenskog stasjon, med direkte kobling til perrongen.

  Sammen med Selvaags planer for en «Vinterpark» med innendørs skibakker m.m, vil prosjektet etablere et nytt tyngdepunkt for vinteridrett i Oslo-området. Videre vil prosjektet få en viktig lokalsenterfunksjon for boligområdet som er under utbygging rett øst for planområdet.

  Civitas var prosjektleder og ansvarlig for utarbeidelsen av planprogrammet. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn våren 2015 og ble fastsatt høsten 2015. Etter fastsettelse av planprogrammet er planarbeidet stilt i bero.

  Type prosjekt

  Planprogram for
  detaljregulering med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Lørenskog kommune,

  ved Knut Tefre

  Tidsrom

  2014–2015

  Nøkkeltall

  Planområdet = 23 dekar

  BRA = 40.000 kvm

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Ansvarlig for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  Sletvold Arkitekter AS

  Arkitektpartner AS

Oslo kommune, Utdanningsetaten: 
Stedsanalyser av aktuelle skoletomter

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  Civitas har utarbeidet et bredt antall stedsanalyser av aktuelle skoletomter for Utdanningsetaten. Det ble utført stedsanalyser av tomter på Østensjø, Mortensrud, Klemetsrud, Ullern og Vestre Aker.

  Elevveksten i Oslo er høy, og det er et fortløpende behov for flere elevplasser. I forbindelse med rullering av skolebehovsplanen ble det utført konseptvalgutredninger (KVU) for å avveie hvordan behovet for elevplasser i den neste tiårsperioden skal løses. Stedsanalysene ligger til grunn for vurderingene som ble gjort i konseptvalgutredningene.

  Etablering av elevplasser skjer enten i form av utvidelser eller ombygging av eksisterende skoler, etablering av nye skoler på eksisterende tomter eller ved etablering av helt nye skoler på tomter uten skole i dag. Stedsanalysene identifiserer stedlige forhold som kan eller bør ha innvirkning på plassering og utforming av skoleanlegg. Både planfaglige rammer og føringer, fysiske barrierer og muligheter samt sosiokulturelle premisser ble beskrevet, og det ble foretatt en vurdering av både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko. Stedsanalysen ble oppsummert i et anbefalingskart med tilhørende tekst som ga rammer for volumstudier av hver enkelt tomt.

   

   

  Type prosjekt

  Stedsanalyser

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Utdanningsetaten,

  Tidsrom

  2014–2015

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Analysearbeid

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  L2 Arkitekter AS

  Samark AS

  Siv.ark. MNAL Inge Lødner

  Link Arkitektur

  Dark Arkitekter

  Planforum AS

  Arch Uno AS

Copyright © AS Civitas 2020

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.