Tone Færøvik

samfunnsgeograf, planlegger

Tone

er samfunns- og bygeograf og en erfaren reguleringsplanlegger. Hun bistår med planfaglig rådgivning, innledende mulighetsvurderinger og stedsanalyser, skriftlig fremstilling av plandokumenter, samt prosjektledelse med koordinering av alle bidragsytere til en reguleringsplan. Tone har god kjennskap til lovverket og formelle plankrav etter mange år som plan- og byggesaksbehandler i Oslo kommune.

 

tone.faerovik@civitas.no  |  +47 905 36 643

Spør meg om

By- og arealplanlegging

Reguleringsplaner

Byggesaker

Planprosesser

Konsekvensutredninger

Planprogram

Rekkefølgekrav

Stedsanalyser

Kvalitetssikring av plan- og byggesaker

 

 

“Gode steder skapes i samspillet mellom det bygde og det levde, og det er vår oppgave å bidra til å skape meningsfulle omgivelser for menneskers aktivitet”

FOR EKSEMPEL

Storebukta, Kolbotn: 
Detaljregulering

 •  

  Civitas har bistått Storebukta boligutvikling AS i detaljreguleringen av 66 leiligheter og 15 rekkehus boliger i Storebukta på Kolbotn i Oppegård kommune. Civitas har vært prosjektleder for detaljreguleringen, og hatt ansvaret for å koordinere de ulike faggruppene i prosjektet. Civitas har utarbeidet alle plandokumenter og ROS-analysen. I tillegg har Civitas bistått med utredninger av vind- og lokalklima.

  Storebukta ligger i kort avstand til Kolbotn sentrum og omfattes av en nylig vedtatt områderegulering for Kolbotn sentrum, som stiller klare krav til utnyttelse, boligtyper og utforming av prosjektet, samt rekkefølgekrav for opparbeidelse av tilliggende veier og friområder. Nærheten til Kolbotnvannet og verdifull kantsonevegetasjon har gitt et spesielt fokus på løsninger for å ivareta biologisk mangfold og allmennhetens tilgang til et viktig grøntområde.

  Støy fra jernbanen er håndtert ved å legge blokkbebyggelsen som en støyskjerm mot støykilden i øst. Dette gir gode og skjermede uterom i prosjektet. Boligene i prosjektet er enten gjennomgående for å ivareta støykravene, eller de er ensidig vestvendte.

  Boligprosjektet inneholder en bred boligmiks i tråd med kommunens krav. Dette gir et godt boligtilbud for både små og store husholdninger.

  Type prosjekt

  Boligregulering

  Oppdragsgiver

  Storebukta Boligutvikling AS

  Tidsrom

  2017

  Nøkkeltall

  21 dekar

  9200 kvm BRA

  81 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjekt- og prosessleder,

  Koordinering av eksterne konsulenter,

  Utforming av alle plandokumenter,

  ROS-analyse,

  Studier av vind og lokalklima

  Civitas' medarbeidere

  Tone Færøvik, prosjektledelse

  Erik Berge

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Samarbeidspartnere

  A-lab AS

  LARK Landskap AS

  Sweco AS

ILLUSTRASJON: A-LAB

Billingstadsletta vest, Asker: 
Områderegulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE

 •  

  Civitas har vært prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstadsletta. Reguleringsplanen legger til rette for en etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, samt nærsenter og barnehage. Viktige tema som berøres er naturmangfold, grønnstruktur og landskapsvern, trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet, og støy.

  Områdereguleringsplanen utarbeides på vegne av fire grunneiere innenfor planområdet og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet. For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. I tillegg har Civitas utarbeidet et omfattende kvalitetsprogram for byggefasen.

  Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.

  Områdereguleringen lå ute til offentlig ettersyn vinteren 2017. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at det kan innsendes rammesøknader straks planen er vedtatt.

   

  Type prosjekt

  Områderegulering med konsekvensutredning.

  Utbyggingsavtale.

  Oppdragsgiver

  Bergerveien 12 AS

  Bergerveien 24 AS

  JM AS

  Sandekra AS

  Tidsrom

  2013–2017

  Nøkkeltall

  190 dekar planområde

  1650 boliger

  Civitas' rolle

  Prosjektledelse

  Ansvar for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Reidun Rimberg

  Elin Enlid

  Eivind Orre

  Marit Øhrn Langslet
  Erik Berge

  Samarbeidspartnere

  Nordic Office of Architecture

  White Arkitekter

  HRTB Arkitekter

  Tom Edvardsen Arkitekter AS

  Arcasa Arkitekter

  Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

  Multiconsult

  Norsam

  Biofokus
  Asplan Viak
  med flere

   

Oslo kommune, Utdanningsetaten: 
Stedsanalyser av aktuelle skoletomter

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  Civitas har utarbeidet et bredt antall stedsanalyser av aktuelle skoletomter for Utdanningsetaten. Det ble utført stedsanalyser av tomter på Østensjø, Mortensrud, Klemetsrud, Ullern og Vestre Aker.

  Elevveksten i Oslo er høy, og det er et fortløpende behov for flere elevplasser. I forbindelse med rullering av skolebehovsplanen ble det utført konseptvalgutredninger (KVU) for å avveie hvordan behovet for elevplasser i den neste tiårsperioden skal løses. Stedsanalysene ligger til grunn for vurderingene som ble gjort i konseptvalgutredningene.

  Etablering av elevplasser skjer enten i form av utvidelser eller ombygging av eksisterende skoler, etablering av nye skoler på eksisterende tomter eller ved etablering av helt nye skoler på tomter uten skole i dag. Stedsanalysene identifiserer stedlige forhold som kan eller bør ha innvirkning på plassering og utforming av skoleanlegg. Både planfaglige rammer og føringer, fysiske barrierer og muligheter samt sosiokulturelle premisser ble beskrevet, og det ble foretatt en vurdering av både reguleringsrisiko og gjennomføringsrisiko. Stedsanalysen ble oppsummert i et anbefalingskart med tilhørende tekst som ga rammer for volumstudier av hver enkelt tomt.

   

   

  Type prosjekt

  Stedsanalyser

  Oppdragsgiver

  Oslo kommune, Utdanningsetaten,

  Tidsrom

  2014–2015

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Analysearbeid

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  L2 Arkitekter AS

  Samark AS

  Siv.ark. MNAL Inge Lødner

  Link Arkitektur

  Dark Arkitekter

  Planforum AS

  Arch Uno AS

Middelthuns gate 17, Oslo: 
Byromsanalyse

FOTO: TONE FÆRØVIK

 •  

  I forbindelse med utarbeidelsen av et planforslag for bolig- og næringsutvikling i Middelthuns gate 17 på Majorstuen, utarbeidet Civitas en analyse av planforslagets konsekvenser for tilliggende by- og gaterom.

  Planforslag for Middelthuns gate 17 forutsetter riving av eksisterende bebyggelse (Nordeas hovedkontor og en boligblokk) og legger til rette for omtrent 370 nye boliger. Hoveddelen av boligene etableres innenfor en halvåpen boligkarré som omslutter et romslig gårdsrom. I tillegg foreslås et høyhus på 21 etasjer med boliger og næring på Fonteneplassen.

  Fonteneplassen er en plass som er lite brukt i dag. Hva er årsaken til dette, og hvordan kan planforslaget bidra til å skape et mer attraktivt byrom som flere mennesker ønsker å bruke?

  Analysen tar utgangspunkt i den kjente arkitekten Jan Gehl sine teorier om hva som er forutsetninger for å skape attraktive plass- og gaterom, de konkrete funn som ble gjort i Gehls «Bylivsundersøkelse for Oslo sentrum» (2014) og de strategier som foreslås for å bidra til et mer mangfoldig og levende byliv i Oslo sentrum. Med dette som utgangspunk tar analysen for seg begrensninger i utformingen av eksisterende by- og gaterom, samt i tilliggende bebyggelse. Analysen peker videre på tiltak som kan bidra til mer aktivitet i området, både knyttet til utformingen av selve plass- og gaterommet, men også knyttet til innholdet i omkringliggende bebyggelse. Analysen fremhever spesielt planforslagets potensial for aktivisering av Fonteneplassen, Fabrikkgata og Middelthuns gate.

   

  Type prosjekt

  Byromsanalyse

  Rådgivning

  Oppdragsgiver

  M17 utvikling

  Tidsrom

  2014

  Nøkkeltall

  370 boliger

  Civitas' rolle

  Rådgivning byrom

  Rådgivning prosess

  Civitas' medarbeidere

  Ole Falk Frederiksen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  LOF Arkitekter

  Grindaker Landskapsarkitekter

Lørenskog stasjonsområde: 
Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning

ILLUSTRASJON: ARKITEKTPARTNER AS

 •  

  Civitas har utarbeidet et planprogram for en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for et kombinert bygg med ishall/eventuelt flerbrukshall, kontor, forretning, bevertning, kultur og boliger i umiddelbar avstand til Lørenskog stasjon. Planprogrammet tar utgangspunkt i et skisseprosjekt utarbeidet av Sletvold Arkitekter AS og Arkitektpartner AS.

       Prosjektet ble opprinnelige initiert av Lørenskog kommune med den hensikt å regulere en tomt til curlinghall for OL i Oslo i 2022. Etter at OL-planene ble skrinlagt, er prosjektet omarbeidet i betydelig grad, og det legges nå opp til et multifunksjonelt program med både ishockeyhall med plass til 2000 tilskuere, en mindre isflate, curlingbane og bowling, samt kontorer, forretninger, bevertning, kultur og rundt 130 boliger. Bebyggelsen kan knyttes sammen med en eventuell ny Lørenskog stasjon, med direkte kobling til perrongen.

  Sammen med Selvaags planer for en «Vinterpark» med innendørs skibakker m.m, vil prosjektet etablere et nytt tyngdepunkt for vinteridrett i Oslo-området. Videre vil prosjektet få en viktig lokalsenterfunksjon for boligområdet som er under utbygging rett øst for planområdet.

  Civitas var prosjektleder og ansvarlig for utarbeidelsen av planprogrammet. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn våren 2015 og ble fastsatt høsten 2015. Etter fastsettelse av planprogrammet er planarbeidet stilt i bero.

  Type prosjekt

  Planprogram for
  detaljregulering med konsekvensutredning

  Oppdragsgiver

  Lørenskog kommune,

  ved Knut Tefre

  Tidsrom

  2014–2015

  Nøkkeltall

  Planområdet = 23 dekar

  BRA = 40.000 kvm

  Civitas' rolle

  Prosjektleder

  Ansvarlig for plandokumenter

  Civitas' medarbeidere

  Tine Aagesen

  Tone Færøvik

  Samarbeidspartnere

  Sletvold Arkitekter AS

  Arkitektpartner AS

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.