Elin Enlid

sivilingeniør

Elin
jobber med klima og miljø på flere nivå. I plansaker jobber hun blant annet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser), etablering av miljøstrategi og tidligfase vurdering av prosjektets klimagassutslipp. På dette stadiet er det viktig å identifisere prosjektets overordnede miljømål, og sikre at reguleringen gir handlingsrom for å utvikle disse videre i senere prosjektfaser. Elin har hatt koordinator- og styringsansvar for konsekvensutredninger i flere komplekse reguleringssaker. Hun har et godt overblikk og evne til å se hvordan de mange tekniske, planfaglige og miljømessige krav og mål som stilles i store prosjekter samspiller.


I byggeprosjekter bistår hun med miljøprogrammer, klimarisikovurderinger, for eksempel i henhold til BREAM NORs emne Le 06, klimagassregnskap og materialrådgivning.


Også eksisterende bygg trenger oppfølging for å fungere som de skal. Elin kan bistå med klimarisikovurderinger for eksisterende bygningsportefølje, og med strategisk rådgivning for å etablere og implementere miljøstrategi og -styring i eiendomsselskaper.

Elin er BREEAM NOR – Akkreditert Profesjonell (AP).


Spør Elin om

 • ROS-analyser for regulering

 • Klimarisikovurderinger

 • Klimatilpasning

 • Miljøprogrammer

 • Miljøledelse

 • Klimagassregnskap

 • Energieffektive bygg

 • Energioppfølgingssystemer

 • Miljøvennlig materialbruk

 • Konsekvensutredninger

 • BREEAM NOR


elin.enlid@civitas.no

+47 901 32 348


LinkedIn


Noen prosjekter

Boligområdet Vestre Billingstad

Områderegulering for 190 dekar med plass til 1650 boliger


SE MER OM PROSJEKTET …

Skårer syd i Lørenskog

Områderegulering med konsekvensutreding for 90 dekar med plass til 1250 boliger.


SE MER OM PROSJEKTET …