Ole Falk Frederiksen

sivilingeniør og planlegger

Ole

er sivilingeniør og planlegger med over 30 års erfaring. Han har et stort engasjement i utvikling av byer og tettsteder i et samspill mellom private og offentlige aktører. Det er en stor utfordring å få tverrfaglige og kompliserte planer til gjennomførbare prosjekter. Han har opparbeidet en tverrfaglig miljø- og arealplanleggingskompetanse og har erfaring med å lede tverrfaglige plan- og medvirkningsprosesser.Spør Ole om

  • Byutvikling

  • Knutepunktsutvikling

  • Reguleringsplaner

  • Kommunedelplaner

  • Konsekvensutredninger (KU)

  • Kost-nytteanalyser

  • Prosjektedelse

  • Prosessledelse


off@civitas.no
+47 917 26 417


LinkedIn