Daniel Mathé

samfunnsgeograf og arealplanlegger

Daniel 

– Jeg har vært glad i kart siden jeg begynte å lese bøkene til J.R.R. Tolkien på barneskolen. Fra å fylle skrivebøkene med tegninger av alternative ruter for brorskapets gjennom Midgard, tegner jeg nå reguleringskart og illustrasjonskart ved hjelp av CAD-verktøy. En litt annen måte å angi en retning i terrenget. 


Men kartet må også passe med terrenget, og en planlegger må komme seg ut og oppleve stedene som skal planlegges. En befaring er derfor viktig for å få best inntrykk av hvilke kvaliteter og egenskaper et sted har slik at vi kan spille videre på disse når planen skal lages.


I Civitas jobber jeg med små og store reguleringsplaner for private og offentlige oppdragsgivere. Jeg bruker mine erfaringer fra mange år som samfunns- og arealplanlegger i både kommune og stat. Der fikk jeg mye erfaring med planprosesser, og solid forståelse for hva som kreves for å lage gjennomførbare planer.  


Jeg er en erfaren bruker av GIS- og CAD-verktøy, både til å tegne plankart og til å illustrere løsninger i 2D og 3D.


Jeg har også jobbet med flere utredningsoppdrag som tar for seg regelverksutvikling, og råd om hvordan man skal ta hensyn til eksempelivs klimagassreduksjon og lokalisering av handel og service i arealplanleggingen.


Spør Daniel om


daniel.mathe@civitas.no

+47 905 00 812


LinkedIn


Noen prosjekter

Fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Her utgreier me fossilfrie drivstoffløysingar for alle typar trafikk på veg og sjø i Lærdal kommune. Dette vert sett i samanheng med planar for transportsystemet og tilgang på aktuelle areal og elkraft. Me utarbeider kunnskapsgrunnlag og vurderer framtidig markand for ulike typar fossilfritt drivstoff i kommunen. Det vert utarbeidd framlegg til tiltak der kommunen kan ha ei rolle. 

Lokalisering av handel og service

Hvordan kan lokalisering av handel og tjenesteyting styres gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven? Utgangspunktet er aktuelle mål knyttet til transport, klimagassutslipp, by- og bygdeliv. Vi gir råd om endringer i regelverk, virkemiddelbruk og veiledning. Arbeidet er blant annet basert på seks fagdager med innspill fra bransjen og fra fagfolk i kommuner, fylkeskommuner og hos statsforvalterne. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Verktøy for reduksjon av klimagassutslipp

Virkemidler og verktøy knyttet til plandelen av plan- og bygningsloven som kan bidra til redusert utslipp av klimagasser. Vi ser på hvordan disse praktiseres og vurderer mulighet for forbedringer som gir bedre grunnlag for utslippsreduksjoner. Arbeidet er blant annet basert på fem fagdager med innspill fra fagfolk i til sammen ti kommuner og fylkeskommuner med ulike størrelse og lokalisering. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. 


Inspirasjon

Boken gir leseren praktiske innsikt i hvordan man lager gode planer for boligområder. I likhet med Jan Gehl er Bjørneboe opptatt av rommene mellom husene, og hvor viktige gode uteområder er for folks hverdagsliv.
En uvurdelig følgesvenn til Tolkiens univers. Den forsterker opplevelsen av historiene Og kanskje den boka som viste meg hvor gode formidlingsverktøy kart kan være. 
Jeg har alltid likt spill der jeg kan planlegge og bygge, enten det er fornøyelsesparker, militærbaser, bondegårder eller sykehus. Det var med Sim City 2000 det startet for meg.