Her er alle

Klikk videre for mer om hver enkelt – hva de kan, hva de gjør og hvem de er

Reidunn Mygland er sivilingeniør og planlegger. Hun vil utvikle bærekraftige, helhetlige strategier og løsninger, som er gjennomførbare og forretningsmessig robuste. 


SE MER OM REIDUNN

Sverre Bjerkeset er sosialantropolog og urbanist. Han har særlig innsikt i sosiale aspekter ved by- og stedsutvikling og alle sider ved byliv og byrom. 


SE MER OM SVERRE …

Daniel Mathé er samfunnsgeograf og arealplanlegger. Han har god innsikt i arealplanlegging, lovverket


SE MER OM DANIEL …

Marte Vidje er arkitekt med svært god kjennskap til planprosesser og utarbeidelse av reguleringsplaner. Marte kan alle faser av planarbeid.


SE MER OM MARTE

Silje Hoftun er samfunnsviter og planlegger med fordypning innen jus og offentlig forvaltning. Hun kan  planlegging på alle nivåer og har detaljert innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser.


SE MER OM SILJE

Olav Fosli er samfunnsgeograf med spesialisering innen areal, transport og miljø. Han dekker fagfelt fra trafikk- og mobilitetsanalyser i byutviklingsprosjekt, til klimaanalyser og beslutningsgrunnlag for helhetlig samferdselssatsing i byområder.


SE MER OM OLAV …

Tone Færøvik er samfunnsgeograf og kan mye om hvordan samfunnsendringer påvirker stedsutviklingen og omvendt. Hun er opptatt av å utvikle steder hvor vi kan leve gode og miljøvennlige liv på samme tid.


SE MER OM TONE

Jomar Lygre Langeland er sivilingeniør. Han er opptatt av by- og tettstedsutvikling og at når analyse kombineres med involvering og kreative prosesser så oppnås de beste resultater både for samfunnet og prosjekteier. 


SE MER OM JOMAR …

Rune Opheim er sivilingeniør med tilleggsfag innen administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han er en effektiv generalist med oppdrag for alt fra de minste kommunene til nord-makedonske miljømyndigheter.


SE MER OM RUNE …

Asbjørg Næss er sivilingeniør og planlegger. Hun mestrer plan- og saksbehandlings-prosesser godt og har inngående kjennskap til hvordan bygninger og anlegg kan gjøres mest mulig miljøeffektive.


SE MER OM ASBJØRG …

Gaute Taarneby er siviløkonom. Med spesialisering innen mobilitet og logistikk har han særlige kunnskap om samspillet mellom sjø-, bane- og veitransport, både regionalt og i et byutviklingsperspektiv. Han arbeider også med eiendomsutvikling, miljø og bærekraft.


SE MER OM GAUTE

Rolv Lea er samfunnsøkonom med tilleggsfag i logistikkledelse og foretaksstrategi. Han benytter sin tallkompetanse til å sikre konsistens i planleggingen. Han er også daglig leder i Civitas.


SE MER OM ROLV

Eivind Selvig er cand.scient. og har mer enn 20 års fartstid som rådgiver i klima-, energi- og luftforurensningsspørsmål. Han jobber lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.


SE MER OM EIVIND

Truls Lange er sivilarkitekt, planlegger og informasjonsdesigner. Han vil gjøre faglig stoff lettere å forstå, enklere å finne frem i og mer anvendbart.


SE MER OM TRULS

Reidun Rimberg er sivilarkitekt med særlig god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling i planleggingen. Hun vet alt om utarbeidelse og fremstilling av plansaker til behandling.


SE MER OM REIDUN …