Her er hva vi driver med

og har drevet med de siste årene

Mulighetsstudie for Hovinbyen sirkulære Oslo 

Oslo kommune har valgt sirkulærøkonomi som drivkraft for utviklingen av Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde. Ambisjonen er at Hovinbyen skal bli verdensledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Civitas har utarbeidet mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet i nært samarbeid med A-lab arkitekter


SE MER OM PROSJEKTET …

Klimavennlige bygg Innlandet

Prosjektet skal gi økt kompetanse om klimavennlige bygg. Målgruppen er byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndverkere, byggevareprodusenter og byggevareleverandører. Fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Statsforvalteren eier prosjektet. Civitas, Norconsult og Norwegian Wood Cluster har ansvar for gjennomføringen


SE MER PÅ PROSJEKTETS NETTSIDE …

Linje-identiteter for tog i hele landet

11. desember 2022 fikk alle tog i landet linje-identitet – linjenummer. Dette er en grunnleggende byggestein for informasjon og veivisning for publikum. Vi har utredet, foreslått, utabeidet systemet og fremstilt i det i en rekke nye linjekart.


SE MER OM PROSJEKTET …

Oslo S skal få et løft 

BaneNor skal effektivisere Oslo S og forbedre landets største kollektivknutepunkt. Hvordan kombinere dette behovet med utvikling av et attraktivt stasjonsområde? Hvordan kan koblingene til byen samtidig bli bedre? Sammen med blant andre Reiulf Ramstad Arkitekter utreder og regulerer vi dette. Det vil si detaljregulering med konsekvensutredning (KU).


[Illustrasjon: BaneNor]

Fremtiden til NRKs tomt på Marienlyst  

Ferd eier tomten og har visjon om å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter. Hvordan kan en slik visjon oversettes til en juridisk bindende reguleringsplan? Vi er med på laget som reguleringsansvarlig. 


[Illustrasjon: Kima Arkitektur]

Fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Her utgreier me fossilfrie drivstoffløysingar for alle typar trafikk på veg og sjø i Lærdal kommune. Dette vert sett i samanheng med planar for transportsystemet og tilgang på aktuelle areal og elkraft. Me utarbeider kunnskapsgrunnlag og vurderer framtidig markand for ulike typar fossilfritt drivstoff i kommunen. Det vert utarbeidd framlegg til tiltak der kommunen kan ha ei rolle. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Vår evaluering for departementet fant at retningslinjene er modne for revisjon.  


SE MER OM EVALUERINGEN

Fløysbonn stedsanalyse

Solon Eiendom skal forandre et slitt næringsområde omgitt av tung biltrafikk til attraktive boliger. Hva karakteriserer stedet? Hvordan kan vi få det til å spille sammen med omgivelsene på Sofiemyr? Sammen med Lala Tøyen utreder vi dette.  

Lokalisering av handel og service

Hvordan kan lokalisering av handel og tjenesteyting styres gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven? Utgangspunktet er aktuelle mål knyttet til transport, klimagassutslipp, by- og bygdeliv. Vi gir råd om endringer i regelverk, virkemiddelbruk og veiledning. Arbeidet er blant annet basert på seks fagdager med innspill fra bransjen og fra fagfolk i kommuner, fylkeskommuner og hos statsforvalterne. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. 

By-logistikk i Oslo

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall.Nytt linjekart i Bergen

Lansert i hele Bergen i forbindelse med store omlegginger av linjenettet.  


SE MER OM PROSJEKTET

Bedre "Buss for tog"

Hvordan kan jernbanens stengninger for vedlikehold og fornyelse gjøres mer effektivt?


SE MER OM PROSJEKTET

Parker, byrom og bebyggelse i Lohavn

Reguleringsplan for et 30.000 dekar stort område i Oslos fjordby. 


SE MER OM PROSJEKTET …

Hvor bør NRK flytte?

Det ble til Normannsløkka på Ensjø, slik vi utredet og anbefalte sammen med A-lab.  

Lilleakerbyen

Fra innadvendt kjøpesenter med parkering til åpent bystrøk med gater og torg.


SE MER OM PROSJEKTET …

Detaljregulering av boligområde tett på Kolbotn sentrum

Ca 28 boenheter på 14 dekar


SE MER OM PROSJEKTET …

Civitas er partner i ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer. Civitas er partner i programmet og skal sammen med kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere planlegge, utvikle og drifte områder uten eller med svært lave klimagassutslipp.


SE SENTERETS NETTSTED …

Omstilling til lavutslipp

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?


SE MER OM PROSJEKTET …