Bergen havn:
Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?


I påvente av framtidig ny sentralhavn utenfor Bergen by skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.


Godshavnen på Dokken Nøstet nær sentrum av Bergen ligger godt plassert i forhold til varestrømmene i regionen. Selv om det langsiktig planlegges for en ny regional godshavn utenfor Bergen, må Dokken Nøstet utvikles for å være et effektivt og attraktivt logistikksenter i mellomtiden. Areal- og utbyggingsplanen må ta hensyn til at området i et 15–20 års perspektiv kan frigjøres for byutvikling.


Oppgaven var å foreslå en arealstruktur og organisering av driften som muliggjør økt godstransport på mindre areal. Civitas la mye vekt på medvirkning og dialog med aktørene i havna. Det ble påvist betydelig effektiviseringsgevinst i omorganisering av driften. Å etablere rendyrkete arealer for ulike godstyper er etter Civitas’ vurdering en nøkkelfaktor for en effektive terminal. Det ble i tillegg foreslått betydelig bygningsmessige tiltak som sanering av gammel bygningsmasse, bygging av nye kaier og utvidelse av tilgjengelig landareal. Viktig var også Civitas’ forslag til etablering av nye organisasjonsformer mellom operatørene for utnyttelse av den endrete strukturen. Den anbefalte løsningen gir potensial for en stor kapasitetsøkning i havna samtidig som arealene er godt forberedt for framtidig byutvikling.


Type prosjektArealutviklingsplan med brukermedvirkning
OppdragsgiverBergen og Omland Havnevesen
Tidsrom2013
NøkkeltallAreal- og utviklingsplan med investeringsramme ca 500 mill kr.
Civitas' rolleUtredning
Civitas' medarbeidereGaute TaarnebyEivind Orre