Patrick Geddes
1854–1932

I sin tid var Patrick Geddes radikal og nytenkende. I dag er hans ideer om regional tenking, landskapsøkologi og folkelig medvirkning sentrale innen planleggingsfaget. Geddes hadde flerfaglig bakgrunn (biologi, geologi og sosiologi / samfunnsvitenskap) og kan, ikke helt urettferdig, karakteriseres som «regionplanleggingens far». Han la «det idémessige og praktiske grunnlaget for vitenskapelig regional tenkning og samfunnsplanlegging» (Erik Lorange, 1977).


Ett av hans mest kjente sitater er hentet fra medisinen: «Diagnose går foran behandling». Det var samtidig en høyst berettiget kritikk mot den tilfeldighet, overfladiskhet og ansvarsløshet som preget tidens sosialpolitikk og planlegging. Planleggerne måtte forstå steders egenskaper og samspill, i tillegg til å sette seg inn i konteksten, situasjonen og samfunnet der. Slik kunne de danne seg et grunnlag for den videre utformingen.


Patrick Geddes oppfordret alle til å ta et sosialt ansvar for sitt nabolag og mente sterkt at alle burde gjøre seg kjent med sin region og forutsetningene og drivkreftene for samfunnsutviklingen der. Selv tok han ansvar i de nabolag han bodde og han startet flere byfornyelsesprosesser. I Edinburgh kan hans «Outlook Tower» studeres i dag, med «Camera Obscura» – en sindig utviklet speilkonstruksjon som Geddes kunne manøvrere rundt for å observere omgivelsene sine.


Han hadde tidligere utarbeidet det kjente diagrammet om sammenhengen «Sted – Arbeid – Folk». Dette brukte han til å forklare avhengigheten mellom fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer i en region.


Alle former for utdannelse opptok Patrick Geddes sterkt. Noe av hans pedagogiske framsyn forståes av dette sitatet:


«Utdannelse er ikke bare til for tankens og tenkningens skyld. Den er i høyere grad til for handlingens skyld. Likesom vitenskapsmannen må tenke og eksperimentere i vekslende rekkefølge, så må også kunstneren, dikteren og studenten veksle mellom å gruble, skape og ta del i livet omkring seg. For det er bare ved å tenke tingene ut mens man lever dem, og å leve tingene gjennom mens man tenker dem, at et menneske eller et samfunn virkelig kan sies å tenke eller egentlig leve i det hele tatt».

Like til sin død virket Patrick Geddes som inspirator og hjelper for tilreisende studenter og planleggere. Han hadde en sjelden evne til å samarbeide med de menneskene hans planer angikk. Mang en gang fikk han stor og entusiastisk hjelp nettopp fra slike, og ofte uten at de ansvarlige myndigheter hadde den minste forståelse for betydningen av det som foregikk. I sin rapport fra Madras skrev han: «Byplanlegging er ikke bare stedets planlegging, heller ikke bare planlegging av arbeidet. For å lykkes må den også være folkets planlegging.»

Kilde

Erik Lorange: Regional tenkning – Betingelse for god planlegging. Universitetsforlaget 1977.


Foto
www.patrickgeddescentre.org.uk