Kunnskapsgrunnlag for mobilitet og byvekstforhandlinger i Bærum

Civitas har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om trafikkmønster, reisevaner og planlegging av samferdselstiltak for Bærum kommune. Grunnlaget har vært brukt i kommunens arbeid med mobilitet og i forhandlinger om en byvekstavtale med staten.

 

Kunnskapsgrunnlaget beskriver dagens mobilitetsbilde, planlagte tiltak og innhold og prosess i Oslopakke 3, belønningsordningen og byvekstavtaler. Det er gjennomført nye analyser og kart som illustrerer reisestrømmer med bil innenfor og mellom ulike deler av Bærum og forventet trafikkutvikling når Fornebubanen og ny E18 Lysaker–Ramstadsletta tas i bruk.

 

Bærum har sammen med kommunene Oslo, Nordre Follo og Lillestrøm, samt Viken/Akershus fylkeskommune, forhandlet fram en avtale med staten om blant annet finansiering av Fornebubanen, midler til kollektiv- og sykkeltiltak og sterkere integrering av areal- og transportplanleggingen i avtaleområdet. Ett hovedmål for avtalen er nullvekstmålet for personbiltrafikk som innebærer at gåing, sykling og kollektivtrafikk skal ta veksten i persontrafikken.


Type prosjektUtredning
OppdragsgiverBærum kommune
Tidsrom2018–2022

Civitas' rolleAnalyse og rapport
Civitas' medarbeiderOlav Fosli
SamarbeidspartnereAndersen transportanalyse ASBærum kommune