Kunnskapsgrunnlag for mobilitet og byvekstforhandlinger i Bærum

Civitas utarbeidet et faglig kunnskapsgrunnlag om trafikkmønster, reisevaner og overordnete føringer for planlegging av samferdselstiltak for Bærum kommune. Notatet brukes i kommunens arbeid med mobilitet og forhandlinger om en framtidig byvekstavtale med staten.


Bærum kommune er sammen med kommunene Oslo, Oppegård og Skedsmo, samt Akershus fylkeskommune, invitert til forhandlinger om en avtale om blant annet statlig delfinansiering av Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo, midler til kollektiv- og sykkeltiltak samt sterkere integrering av areal- og transportplanleggingen i avtaleområdet. Ett hovedmål for avtalen er nullvekstmålet for personbiltrafikk som innebærer at gåing, sykling og kollektivtrafikk skal ta veksten i persontrafikken.


Notatet beskriver dagens situasjon for trafikk og mobilitet i kommunen, hvilke tiltak som er planlagt i årene framover samt innhold og prosess i Oslopakke 3, belønningsordningen, bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Det er gjennomført nye analyser og utarbeidet kart som illustrerer reisestrømmer med bil innenfor og mellom ulike deler av Bærum. Notat beskriver også forventet trafikkutvikling i kommunen når både Fornebubanen og E18 Lysaker–Ramstadsletta åpnes for trafikk.


Type prosjektUtredning
OppdragsgiverBærum kommune
Tidsrom2018
Civitas' rolleAnalyse og rapport
Civitas' medarbeiderOlav Fosli
SamarbeidspartnereAndersen transportanalyse ASBærum kommune