Lilleakerbyen trafikkanalyse

Det planlegges en omfattende transformasjon av dagens kontor- og kjøpesenterområde mellom Lilleaker og Lysaker i Oslo og Bærum til en mer variert og levende bydel. Konsekvensutredningen analyserer virkninger for mobilitet og miljø av ulike planalternativ og mobilitetstiltak. 


Planene omfatter blant annet boliger, kontorer, hotell og barnehager. Dagens handel i CC Vest foreslås flyttet til gateplan nærmere Lysaker stasjon. Det skal utvikles et mer attraktivt tilbud for gående og syklende og bedre gangforbindelser til kollektivtilbudet. Overflateparkering erstattes til fordel for byutvikling og bilfrie byrom og parkeringsdekningen reduseres. Planene vil bygge opp om de store investeringene i Fornebubanen med ny stasjon på Lysaker. Nullvekstmålet for biltrafikk overoppfylles, mens antall reiser med gange, sykkel og kollektivtrafikk nesten dobles. 


[Illustrasjon: A-lab / LPO]OppdragsgiverMustad Eiendom
Tidsrom2020–2022
Nøkkeltall300 målCa. 2300 boligerhandel, kontor, hotell, servering, tjenester, parker og byrom
Civitas' rolleAnalyseUtredning Civitas' medarbeidereOlav FosliAsbjørg Næss
SamarbeidspartnereNorconsultViaNova