Boligområdet Vestre Billingstad i Asker:
Områderegulering med konsekvensutredning og mer til

[Illustrasjon: Nordic Office of Architecture]

Civitas var plankonsulent og prosjektleder for utarbeidelse av en områdereguleringsplan med konsekvensutredning på Vestre Billingstad. Reguleringsplanen legger til rette for etablering av et større boligområde med ca. 1650 boliger, nærsenter, barnehage og en struktur av gater og forbindelser, torg, parker, lekeplasser, turvei langs Neselva og gangbro over Neselva. Viktige tema som berøres er naturmangfold langs Neselva, grønnstruktur, landskapsvern, fare for naturskade (flom og kvikkleire), trafikk og grønn mobilitet, trafikksikkerhet og støy.


Områdereguleringen ble utarbeidet på vegne av fire grunneiere og i tett samarbeid med Asker kommune. Med mange grunneiere er det en krevende oppgave å komme frem til en omforent plan, og Civitas’ rolle som prosjektleder har i stor grad dreid seg om å komme frem til løsninger som alle parter er fornøyde med. I tillegg har Civitas hatt ansvar for de formelle plandokumentene: Planbeskrivelsen, reguleringsbestemmelser og plankart, samt konsekvensutredning av tema som bebyggelsesstruktur, landskap, samfunnsmessige forhold og risiko og sårbarhet.


Civitas har også utarbeidet et kvalitetsprogram for byggefasen som gir prinsipper og kvalitetsnivå for utforming av viktige fellesområder, uteoppholdsareal og bebyggelse. I tillegg ble det lagt stor vekt på ivaretagelse av naturområder. Retningslinjene for viktige fellesområder er supplert med prinsippskisser for utforming, utarbeidet av Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.


For de tekniske utredningene har Civitas hatt en koordinerende rolle. Reguleringsplanen har en detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering.


Civitas har også hatt en viktig rolle i arbeidet med grunneiernes samarbeidsavtale med kommunen, i arbeidet med utbyggingsavtalen med kommunen, samt med avtalen mellom grunneierne.


Planen ble vedtatt i januar 2018, og de første byggetrinnene hadde byggestart samme år.

Type prosjektOmrådereguleringsplan
OppdragsgivereBergerveien 24 AS
JM AS
Bergerveien 12 AS
Sandekra AS

Tidsrom2013–2018
Nøkkeltall190 dekar planområde
1650 boliger

Civitas' rolleProsjektledelseAnsvar for plandokumenter
Konsekvensutredning
Kvalitetsprogram
Byromsprogram
ROS-analyse
Bistand til samarbeidsavtale og utbyggingsavtale
Civitas' medarbeidereOle Falk FrederiksenTone FærøvikReidun RimbergElin EnlidMarit Øhrn LangsletEivind Orre
SamarbeidspartnereNordic Office of ArchitectureGullik Gulliksen LandskapsarkitekterArcasa ArkitekterWhite ArkitekterHRTB ArkitekterTom Edvardsen ArkitekterMulticonsult
Norsam
Biofokus
Asplan Viak
og flere