Parker, byrom og bebyggelse i Lohavn

Reguleringsplan for et 30.000 dekar stort område i Oslos fjordby

[Illustrasjon: SLA Landskapsarkitekter]

Civitas er plankonsulent for utarbeidelse av detaljregulering av byggeområde felt D5 samt Loallmenningen og tilliggende gater i Lohavn.


I tillegg til bolig/kontorbebyggelse og avfallssugsentral i felt D5, detaljerer planen løsning for Loallmenningen, Rostockgata og Sørengkaia gjennom Lohavn. Rostockgata betjener både sykkel, buss, bil og er en viktig skolevei til nye Bjørvika skole som grenser til planområdet. Bussholdeplass løses i Rostockgata der den går gjennom Loallmenningen.


Planen legger rammene for Loallmenningen som blir et viktig friområde for beboerne på Sørenga og langs Grønlikaia. I tillegg vil skoleelevene kunne benytte allmenningen som supplement til skolens eget utearealtilbud. I Loallmenningens vestre del skal Havnepromenaden føres gjennom, og det skal tilrettelegges for en overgang mellom land og vann gjennom et bryggeanlegg med pir, som gir tilgang til og kontakt med vannet, med mulig økt marin vekst i overgangssonen.

Kunstprosjektet Losæter med bakehuset ble i sin tid etablert av Bjørvika Infrastruktur midlertidig i Loallmenningens arealer mellom Rostockgata og Kong Håkon 5.s gate. Dette har utviklet seg til å bli Oslo kommunes utstillingsvindu for urbant landbruk. Reguleringsplanen sikrer denne arealbruken permanent.


Viktige tema i planarbeidet har vært løsninger for gate med bil, buss, sykkel og myke trafikanter, med et særlig fokus på trafikksikkerhet. Drukningsforebyggende tiltak har vært særlig viktig pga. nærheten til skolen og skolegårdens bruk av Loallmenningen som kompenserende uteareal.


Tone Færøvik har hatt ansvar for plan og prosess. Elin Enlid har hatt ansvar for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) samt miljøoppfølgingsprogram (MOP).


Type prosjektDetaljregulering
OppdragsgiverHav EiendomOslo S UtviklingBjørvika Infrastruktur
Tidsrom2016–
Nøkkeltall30.000 dekar planområde
Civitas' rollePlankonsulent
Prosessledelse

Civitas' medarbeidereTone FærøvikElin Enlid
SamarbeidspartnereLPO ArkitekterSLA LandskapsarkitekterSweco
Norsam