Skårer syd i Lørenskog:

Områderegulering med konsekvensutredning

[Illustrasjon: VISMO / DARK Arkitekter

Civitas har vært prosjektleder for gjennomføring av områderegulering med konsekvensutredning på Skårer Syd i Lørenskog. Områderegulering er formelt kommunens oppgave, men loven åpner for at det inngås avtale om at grunneierne kan stå for gjennomføringen av reguleringen i samarbeid med kommunen. Reguleringen hadde detaljeringsgrad tilsvarende detaljregulering, slik at neste steg vil være rammesøknad.

Planområdet har fire ulike grunneiere, med ulike forutsetninger for sine tomter. Civitas har, i samarbeid med grunneiergruppen, Lørenskog kommune og Dark arkitekter, bistått med å finne omforente og gode løsninger for området som helhet og for den enkelte grunneier.

Civitas har videre koordinert de ulike fagrådgiverne som har bidratt til konsekvensutredningen, samt selv stått for utarbeidelse av ROS-analyse for området. Videre har vi utarbeidet konsekvensutredning, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart.

Som en konsekvens av reguleringen er det også utarbeidet en utbyggingsavtale og en grunneieravtale for området. Også her har Civitas bistått for å komme frem til omforente løsninger for blant annet fordeling av kostnader og ansvar for etablering av infrastruktur i området.Type prosjektOmråderegulering med konsekvensutredningUtbyggingsavtale
OppdragsgiverGrunneiergruppen:Sindre Eiendom AS,Losbyveien 1 AS,Lørenskog kommune,Blomsterringen AS
Tidsrom2012–2014
NøkkeltallCa. 90 dekarCa. 1250 nye boliger
Civitas’ rolleProsjektledelsePlankonsulentFagkonsulent ROS
Civitas’ medarbeidereOle Falk FrederiksenTine AagesenElin EnlidEivind Orre
Sentrale samarbeidspartnereDark arkitekter