Detaljregulering av boligområde
ved
Spydeberg stasjon

Bebyggelsen sett fra stasjonsområdet.
[Illustrasjon: Pushak Arkitekter]

Planområdet ligger sentralt i Spydeberg sentrum inntil jernbanestasjonen. Planforslaget innebærer en transformasjon av dagens lagervirksomhet til et større boligkvartal med variert bebyggelse.


Illustrasjonsprosjektet viser 196 boliger, i hovedsak leiligheter og noen firemannsboliger og/eller rekkehus. Planen åpner også for etablering av bofellesskapsløsninger der mindre boenheter deler større fellesarealer. Planforslaget gir 19.400 kvm bruksareal (BRA) som tilsvarer 192 prosent.


I tillegg kan det bli noe næringsvirksomhet i bygget som vender mot Lyserenveien og jernbanen i sørøst. Bebyggelsen varierer fra 3 til 6 etasjer, har saltak og trekledning med en fargepalett som tar utgangspunkt i den tradisjonelle fargebruken på gårdene i Indre Østfold.


Det skal bli et felleshus i gårdsrommet, med muligheter for felleskjøkken, festlokale, verksted eller andre aktiviter som fremmer naboskap, sambruk og deling. På felles uteoppholdsareal i vest kan det bli parsellhage med drivhus og redskapsbod for beboerne.


En ny gang- og sykkelvei og jernbanekulvert i vestre del av planområdet mot Hyllibekken gir en ny og trafikksikker forbindelse mellom Spydeberg sentrum sør for jerbanen og planområdet på nordsiden. Dette grepet er vesentlig for å oppnå en trafikksikker skolevei fra sentrum til Hovin skole, og målet er at denne strekningen skal bli så attraktiv at alle velger denne fremfor krysningen over jernbanesporene som går i plan. Gang- og sykkelveien gir også en ny turveiforbindelse langs Hyllibekken som knyttes videre på den nye turveien til Lyseren.


Offentlig ettersyn av planforslaget er gjennomført.


Oppdragsgiver
Spydeberg dampsag AS

Tidsrom
2019–

Civitas’ rolle
Fagkyndig plankonsulent
Prosessledelse
Koordinering av fagkonsulenter
Utforming av plandokumentene

Civitas' medarbeidere
Tone Færøvik
Elin Enlid
Olav Fosli

SamarbeidspartnerePushak ArkitekterLala Tøyen landskapsarkitekter


Gang- og sykkelvei og uteoppholdsareal med parsellhage og lekeplass sør for bebyggelsen, mot Hyllibekken.
[Illustrasjon: Pushak Arkitekter]
Planlagt flerbruksbygning i sentrum av planområdet.[Illustrasjon: Pushak Arkitekter]