Moden for revisjon:
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Har de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging virket etter mål og hensikt?


På oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet har vi evaluert dette i samarbeid med By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og Cicero – senter for klimaforskning.


Hovedvekten av evalueringen omhandler hvordan retningslinjene fungerer som prosessuelt verktøy i plansystemet, og ikke hvordan den faktiske utviklingen har vært innenfor temaene som retningslinjene omhandler.


Våre 10 anbefalinger om endringer (ikke i prioritert rekkefølge):


  1. Retningslinjene må beholdes som virkemiddel i det norske plansystemet, men forbedres og oppdateres.

  2. Retningslinjene bør gi tydeligere retning og vekting for å sikre konsistens, det bør legges mer vekt på tydelighet fremfor fleksibilitet.

  3. Retningslinjene bør være dypere forankret i FNs bærekraftmål, og være et eksplisitt virkemiddel i klima- og naturpolitikken.

  4. Retningslinjene bør ta inn fritidsboliger og samfunnssikkerhet som tema, og ta ut kravet om høyere arealutnyttelse enn det som er typisk og formuleringene som åpner opp for spredt boligbygging i områder med lite utbyggingspress.

  5. Retningslinjen må være kunnskapsbasert og robust over tid.

  6. Retningslinjene bør gjennomgås for å styrke jordvernet, men formuleres slik at man samtidig unngår satellittutbygginger.

  7. Det bør være et krav at retningslinjene nedfelles i regionale planer / interkommunal planer for areal og mobilitet.

  8. Det bør stilles tydeligere krav til dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag i planprosesser, f.eks. arealregnskap, boligbehovsanalyser, fortettingsanalyser, stedsanalyser og klimagassbudsjett (ikke uttømmende).

  9. Det bør utvikles mer og bedre veiledning og flere verktøy i planleggingen, f.eks. gode eksempler på avveining og løsninger som ivaretar både høy tetthet og gode uteoppholdsarealer, løsninger som sikrer både kompakt byutvikling og ivaretakelse av støykrav samt avveining mellom ulike transportformer i sentrumsgater.

  10. Retningslinjene bør gjelde hele landet, men det bør vurderes å strukturere retningslinjene for ulike typer områder i landet.SE RAPPORTEN PÅ REGJERINGENS NETTSTED …
Type prosjektEvaluering
OppdragsgiverKommunal- og distriktsdepartementet
Tidsrom2022
NøkkeltallØkonomisk rammekr 800.000,–
Civitas' rolleOppdragsledelse
Civitas' medarbeidereEivind Selvig
Jomar Lygre Langeland
Olav Fosli

SamarbeidspartnereNIBR ved OsloMET
Cicero