Storebukta og Veslebukta i Kolbotn:
To detaljreguleringsplaner

[Illustrasjon: A-lab]

Civitas har vært plankonsulent med ansvar for plandokumenter og koordinering av konsulenter i detaljreguleringen av ca. 120 leiligheter og 30 rekkehus fordelt på to planforslag på Kolbotn i tidligere Oppegård kommune. Civitas har også gjennomført ROS-analysen og utredet vind- og lokalklima. Begge planforslagene er vedtatt.

De to planområdene grenser til hverandre og ligger i et tidligere småhusområde i randsonen av Kolbotn sentrum som skal fortettes i tråd med kommuneplan og områdereguleringsplan.


I tillegg til boliger, inneholder begge planene offentlige nærmiljøanlegg for lek og rekreasjon. Planforslaget løser også utvidelse av eksisterende veianlegg med kryss og utvidelse av jernbaneundergang (i bredde og høyde). Planområdene grenser til Kolbotnvannet, og en turvei langs vannet inngår i planen. Sentrale tema har vært å legge til rette for allmennhetens tilgang til et viktig grøntområde og samtidig ivareta fugle- og plantelivet i kantsonen.


Landskapsforming, universell utforming, overvannshåndtering og kvaliteter i uterommene er viet stor oppmerksomhet, herunder behovet for varierte soner som ivaretar beboernes og innbyggernes ulike behov. Ivaretakelse av biologisk mangfold har vært styrende for valg av løsninger.

Støy fra jernbanen er håndtert ved å legge blokkbebyggelsen som en støyskjerm mot støykilden i øst. Dette gir gode og skjermede uterom i prosjektet. Boligene i prosjektet er enten gjennomgående for å ivareta støykravene, eller de er ensidig vestvendte.


Type prosjekterBoligregulering
OppdragsgiverSolon Eiendom AS
Tidsrom2017–2019
Nøkkeltall35 dekar samlet18 000 BRA samlet150 boliger samlet
Civitas' rolleProsjekt- og prosesslederKoordinering av konsulenterUtforming av alle plandokumenterROS-analyseVind og lokalklima-analyse
Civitas' medarbeidereTone Færøvik
(prosjektledelse og plandokumenter)
Erik Berge (vind, lokalklima)Elin Enlid (ROS-analyse)Eivind Orre (plankart)
SamarbeidspartnereA-lab ASLARK Landskap ASGullik Gulliksen ASSweco AS