Urbact. Sub>Urban. Reinventing the Fringe

[Illustrasjon: Forsiden av rapporten]

Urbact. Sub>Urban. Reinventing the Fringe var et internasjonalt, handlingsrettet samarbeid i regi av EU med hensikt å finne nye og bedre måter å utvikle byens randsone på. Åtte land deltok i prosjektet.

Det overordnede målet er å motvirke byspredning og skape gode byområder.


I Oslo ble det valgt ut fem områder med sikte på å utvikle forbildeprosjekter med spesielt fokus på stedsutvikling, flerfunksjonalitet, sambruk og nytenkende samarbeid. Et hovedpoeng var å prøve ut alternative arbeidsmetoder for å nå fram til nye løsninger. Offentlige etater, grunneiere, bydeler, utviklere, arkitekter, og interessegrupper jobbet sammen fra start til slutt. Silje Hoftun deltok som prosjektkoordinator på vegne av Plan- og bygningsetaten i Oslo.


Type prosjektEU-prosjekt, handlingsrettet
OppdragsgiverOslo kommune
Tidsrom2016–2018
NøkkeltallFem pilotprosjekter på henholdsvisHasle, Haraldrud, Bryn, Vollebekk og Kjelsrud
SamarbeidspartnereÅtte europeiske land,
offentlige etater og bydeler,
grunneiere,
interessegrupper og arkitekter