Detaljregulering av nytt boligområde tett på
Kolbotn sentrum

Rekkehusbebyggelsen med forhager, fortau og grøntrabatt/ regnbed mot Kantorveien. [Illustrasjon: R21 Arkitekter]
Rekkehusenes østfasade mot fellesareal. [Illustrasjon: Bonum]

Planområdet ligger mellom Kantorveien og Båtsleppa på vestsiden av Veslebukta i nordenden av Kolbotnvannet. Det er allerede regulert til en blanding av rekkehus og blokkbebyggelse gjennom områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Den legger opp til en transformasjon av de etablerte småhusområdene rundt nordre del av Kolbotnvannet.


Til Kolbotn torg, Kolbotn stasjon og Kolben kulturhus er det ca fem minutter å gå.


Områdereguleringens føringer lot seg ikke realisere fullt ut, da utredninger av grunnforhold og biologisk mangfold fant at konsekvensene av bebyggelse i deler av området ville bli for negative.


Illustrasjonsprosjektet inneholder til sammen 28 boenheter fordelt på 14 rekkehus og 14 boenheter i et leilighetsbygg.


Det er gjort omfattende studier av plassering av bebyggelsen innenfor tomta. Ulike løsninger er testet ut. Dette har medført at områdereguleringens føringer er nyansert noe i det endelige konseptet. Rekkehusene plasseres langs veien i stedet for vinkelrett på veien. Slik vil bebyggelsen bidra til å definere Kantorveien og gi den tydeligere karakter. Boligene får også bedre sol- og lysforhold, med vestvendte hager som bidrar til å skape en hyggelig atmosfære mot Kantorveien. Mot øst blir det flotte og høytliggende fellesarealer med østvendt henvendelse som gir full utsikt mot Kantorvannet.

Den foreslåtte bebyggelsen knytter seg til eksisterende veinett og er en klar og definert typologi. Løsningen gir et tydelig skille mellom det som er offentlig og privat; tydelige gaterom og forhager, og skjermede private uterom mot innsiden. Når den tette bebyggelsen aktivt forholder seg til veien som et strukturende element, får veien karakter av en gate. Samtidig dannes et åpent og samlende rom internt for felles uteopphold.

Oppdragsgiver
KTV Prosjekt AS (Bonum)

Tidsrom
2018–2022

Nøkkeltall
14,1 dekar
Ca 28 boenheter

Civitas’ rolle
Fagkyndig plankonsulent
Prosessledelse
Koordinering av fagkonsulenter
Utforming av plandokumentene

Civitas' medarbeider
Tone Færøvik

SamarbeidspartnereR21 Arkitekter Bar Bakke Landskapsarkitekter Sweco rådgivende ingeniør
Lekeplass i fellesarealet. [Illustrasjon: Bonum]
Leilighetsbygget sett fra sør, i krysset Kantorveien–Båtsleppa. [Illustrasjon: R21 Arkitekter]