Rune Opheim

sivilingeniør, byplanlegger

Rune

er bygningsingeniør fra NTH (kommunalteknikk, miljø og arealplanlegging) med tilleggsutdanning i blant annet organisasjons og administrasjonsvitenskap. Rune har opparbeidet allsidig kompetanse fra rådgiverbransjen, kommunal og statlig sektor, blant annet med mange år i SFT. Arbeidserfaringen spenner fra små kommuner til EU / internasjonalt.


Spør Rune om


rune.opheim@civitas.no
+47 915 83 199


Noen prosjekter

Fossilfritt transportknutepunkt i Vestland

Her utgreier me fossilfrie drivstoffløysingar for alle typar trafikk på veg og sjø i Lærdal kommune. Dette vert sett i samanheng med planar for transportsystemet og tilgang på aktuelle areal og elkraft. Me utarbeider kunnskapsgrunnlag og vurderer framtidig markand for ulike typar fossilfritt drivstoff i kommunen. Det vert utarbeidd framlegg til tiltak der kommunen kan ha ei rolle. 

Lokalisering av handel og service

Hvordan kan lokalisering av handel og tjenesteyting styres gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven? Utgangspunktet er aktuelle mål knyttet til transport, klimagassutslipp, by- og bygdeliv. Vi gir råd om endringer i regelverk, virkemiddelbruk og veiledning. Arbeidet er blant annet basert på seks fagdager med innspill fra bransjen og fra fagfolk i kommuner, fylkeskommuner og hos statsforvalterne. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Verktøy for reduksjon av klimagassutslipp

Virkemidler og verktøy knyttet til plandelen av plan- og bygningsloven som kan bidra til redusert utslipp av klimagasser. Vi ser på hvordan disse praktiseres og vurderer mulighet for forbedringer som gir bedre grunnlag for utslippsreduksjoner. Arbeidet er blant annet basert på fem fagdager med innspill fra fagfolk i til sammen ti kommuner og fylkeskommuner med ulike størrelse og lokalisering. Oppdragsgiver er Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Bedre forvaltning av kommunesektorens bygninger og infrastruktur – bygg, veg, vannforsyning og avløpLES MER OM PROSJEKTET …