Silje Hoftun

samfunnsviter og planlegger

Silje

er samfunnsviter og planlegger med fordypning innen jus og offentlig forvaltning. Hennes lange fartstid som prosjektleder og saksbehandler i Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt henne solid kompetanse på utarbeidelse og koordinering av planer og utredninger på alle nivåer. Hun har svært god innsikt i offentlige forvaltningsprosesser, regelverk og de juridiske rammene rundt planarbeid.


Silje har en allsidig kompetanse og et stort engasjement for byutvikling og kan ta på seg mange ulike roller i en prosess. Hun kan bistå både som prosjekt- og prosessleder for større utviklingsprosjekter, som reguleringsrådgiver med ansvar for hele planprosessen, som utreder eller som ansvarlig for medvirkning og involveringsprosesser. Hun er opptatt av å utforske nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder som kan bidra til utvikling av gode og inkluderende byområder og nytenkende arealbruk.


Som prosjektleder for strategisk plan for Hovinbyen har hun ledet arbeidet med komplekse planspørsmål, krevende samordnings- og medvirkningsprosesser og jobbet nytenkende fra tidligfase til gjennomføring.

 

Spør Silje om


silje.hoftun@civitas.no
+47 913 41 464

Noen prosjekter

Mulighetsstudie for Hovinbyen sirkulære Oslo 

Oslo kommune har valgt sirkulærøkonomi som drivkraft for utviklingen av Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde. Ambisjonen er at Hovinbyen skal bli verdensledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Civitas har utarbeidet mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet i nært samarbeid med A-lab arkitekter


SE MER OM PROSJEKTET …

Oslo S skal få et løft 

BaneNor skal effektivisere Oslo S og forbedre landets største kollektivknutepunkt. Hvordan kombinere dette behovet med utvikling av et attraktivt stasjonsområde? Hvordan kan koblingene til byen samtidig bli bedre? Sammen med blant andre Reiulf Ramstad Arkitekter utreder og regulerer vi dette. Det vil si detaljregulering med konsekvensutredning (KU).


[Illustrasjon: BaneNor]

Fremtiden til NRKs tomt på Marienlyst  

Ferd eier tomten og har visjon om å skape et mangfoldig, grønt og levende urbant område som ivaretar og utvikler Marienlyst sine unike kulturopplevelser- og naturkvaliteter. Hva innebærer dette konkret? Hvordan kan en slik visjon oversettes til en juridisk bindende reguleringsplan? Vi er med på laget som reguleringsansvarlig. 


[Illustrasjon: Kima Arkitektur]

Linderud – fra senter til sentrum  

Citycon Eiendom ønsker å utvikle Linderud senter fra et innadvendt kjøpesenter planlagt for bil til et utadvendt sentrumsområde med forbindelser og byrom egnet for gående. Hvordan kan vi få til en utvikling som svarer på områdets behov og samtidig er regningssvarende? Sammen med MAD utarbeider vi en reguleringsplan som skal få til begge deler. Det vil si detaljregulering med konsekvensutredning (KU).


[Illustrasjon: MAD]

Byutviklingspotensiale Stovner

Hva er det viktig å ta tak i om vi ønsker å påvirke og øke et steds attraktivitet og bedre levekårene i et område? Dette er blant spørsmålene vi har undersøkt sammen med Nordic Office of Architecture, Sintef og Bjørbekk & Lindheim. Oppdragsgiver var bydel Stovner.


[Illustrasjon: Nordic Office of Architecture]

Aktivitetshus i Uskedalen

Også mindre prosjekter kan har stor betydning for stedsutvikling og lokalmiljø. Uskedalen IL ønsker å bygge et samlingshus for bygdas befolkning, et aktivitetshus med klatrehall og fellesfunksjoner. Sammen med Lala Tøyen skal vi utarbeide en reguleringsplan. Uskedalen ligger i Kvinnherad kommune.


[Illustrasjon: Lala Tøyen]

Bygulvskart for Økern  

På oppdrag fra Oslo Metropolitan Area (OMA) ved Økern Ulven grunneierforum har vi sammen med Lala Tøyen laget et utkast til et felles bygulvskart for Stor-Økernområdet. Hensikten var å se de enkelte prosjektene i sammenheng seg imellom og med kommunens langsiktige visjoner. Like viktig var det å etablere et grunnlag for samarbeid, både mellom private utbyggere og mellom utbyggere og kommunen.


[Illustrasjon: Lala Tøyen]

Fremtiden på Kjeller flyplass 

Forsvaret skal avslutte sin virksomhet på Kjeller men ønsker å være en aktiv deltaker i arbeidet med kommunedelplan for Kjeller før de setter i gang en salgsprosess. Vi er engasjert som strategisk rådgiver sammen med A-lab.


Urbact. Sub>Urban.
Reinventing the Fringe 

var et internasjonalt, handlingsrettet samarbeid i regi av EU med hensikt å finne nye og bedre måter å utvikle byens randsone på. 


SE MER OM PROSJEKTET …