Jomar Lygre Langeland

sivilingeniør, by- og regionplanlegger, prosessleder

Jomar
har tro på at gode prosesser gir de beste resultatene. Byutvikling, stedsutvikling og regionplanlegging involverer mange aktører. Ikke alle er nødvendigvis positivt innstilt til ditt prosjekt. Ved å involvere nøkkelaktører på en klok måte, kan de bli en ressurs for å finne gode løsninger som både samfunnet og ditt prosjekt er tjent med. Stikkord er; analyse, involvering og kreativitet.

Han har praksis fra både offentlig og privat virksomhet. Jomar har vært forsker ved Transportøkonomisk institutt, rådgiver i Norconsult og byplansjef i Drammen. Han har i åtte år undervist prosjektledere i Statens vegvesen i faget Plan- og prosessledelse ved NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet).

Jomar er sivilingeniør bygg fra NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) med spesialisering innen by- og regionplanlegging og samferdselsfag. Hovedarbeidsfelt er samordnet areal- og transportplanlegging. Han søker etter løsninger som bidrar til mer attraktive byer og tettsteder og som samtidig styrker regionale areal- og transportstrukturer. Han er partner i Civitas, der han begynte i 2011.

Han har vært styreleder i Oslo bolig- og byplanforening. Jomar har deltatt i juryering av planforsøk, blant annet Statens bymiljøpris og Europan. Han har vært medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftet Plan. Jomar er en etterspurt foredragsholder innen emnene Attraktiv by- og tettstedsutvikling og Bærekraftig areal- og transportplanlegging.


Spør Jomar om

 • Plan- og prosessledelse

 • By- og tettstedsutvikling

 • Sentrumsutvikling

 • Kommuneplanlegging

 • Regionplanlegging

 • Areal- og transportplanlegging

 • Bypakker og byvekstavtaler

 • Parkeringspolitikk

 • Sykkelplanlegging

 • Statlige tilskuddsordninger for samferdsel, by- og tettstedsutvikling

 • Konseptvalgutredninger (KVU)

 • Konsekvensutredninger (KU)

 • Evalueringer av planforsøk

 • Indikatorer for bærekraftig utvikling

 • Ledelse og Management for hire

 • Innkjøpsprosesser for offentlige anskaffelser


jomar.lygre.langeland@civitas.no

+47 976 01 097


LinkedIn

Diagnose går foran behandling


Noen prosjekter

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Vår evaluering for departementet fant at retningslinjene er modne for revisjon.


SE MER OM EVALUERINGEN …

Ja, jeg var byplansjef i Drammen

Hva oppnådde jeg der?


SE STOLTE ØYEBLIKK …


En inspirasjon: Patrick Geddes

"Regionplanleggingens far"


SE MER …