Olav Fosli

samfunnsgeograf, cand. polit.

Olav

har over 20 års fartstid som rådgiver, utreder og forsker innen mobilitet, byutvikling og miljø med erfaring fra blant annet TØI, Statens vegvesen og Oslopakke 3. Han dekker fagfelt fra trafikk- og mobilitetsanalyser i byutviklingsprosjekter til klimaanalyser og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for helhetlig samferdselssatsing i byområder. Han er opptatt av å få til reell samordning av areal og transport på alle nivå i samfunnsplanleggingen og utnytte muligheter digitalisering, elektrifisering, autonomisering og delingsøkonomi gir for utvikling av mer effektive og grønnere mobilitetsløsninger.Spør Olav om


olav.fosli@civitas.no
+47 958 87 554


LinkedIn

“Når faget møter politikken, blir faglig kunnskap satt på sin beste prøve”


Noen prosjekter

Lilleakerbyen trafikkanalyse

Fra innadvendt kjøpesenter til variert by med gater og torg hvor trafikkveksten tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel  


SE MER OM PROSJEKTET

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Vår evaluering for departementet fant at retningslinjene er modne for revisjon.  


SE MER OM EVALUERINGEN …

Kunnskapsgrunnlag for mobilitet og byvekstforhandlinger i Bærum


SE MER OM PROSJEKTET …

Detaljregulering av boligområde
ved Spydeberg stasjon

En tett miniby på nåværende lagertomt som tilhører Spydeberg Dampsag.    


SE MER OM PROSJEKTET …

Virkninger av revidert Oslopakke 3

Analyse av virkninger av ny revidert avtale for Oslopakke 3 på trafikk, luftkvalitet, klima, framkommelighet og samfunnsøkonomi. 


SE MER OM PROSJEKTET …

Utvikling og scenarier for klimagassutslipp fra veitrafikk i Bærum


SE MER OM PROSJEKTET …

Bedre "Buss for tog"

Hvordan kan jernbanens stengninger for vedlikehold og fornyelse gjøres mer effektivt?


SE MER OM PROSJEKTET

Meieribyen trafikkanalyse

Analyse av trafikale virkninger av forslag til reguleringsplan i sentrum av Meieribyen i Skiptvet kommune


SE MER OM PROSJEKTET …

Transportfaglig ansvarlig Oslopakke 3


Olav var transportfaglig ansvarlig i Oslopakke 3-sekretariatet fra 2010 til 2017. Han var sentral i arbeidet med å utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av kollektiv- og vegtiltak inkludert sykkel og utvikling av trafikantbetalingssystemet for Styringsgruppen for Oslopakke 3.


Arbeidet omfattet blant annet utredninger av samferdselsprosjekter, tids- og miljødifferensierte bompenger, årlige handlingsprogram, innspill til statsbudsjett og nasjonal transportplan samt porteføljestyring basert på et mål- og resultatstyringssystem. Han hadde også ansvaret for bestilling og oppfølging av utredninger som dannet grunnlag for reforhandlingene av Oslopakke 3 i 2012 og 2016.


Ved å finansiere et forbedret kollektivtilbud og påvirke prisforholdet mellom bruk av bil og kollektivtrafikk, har Oslopakke 3 bidratt til en svært positiv utvikling i regionen. Antall kollektivreiser har økt to–tre ganger mer enn befolkningsveksten, mens biltrafikken har stagnert.